Oznámenie o dočasnom zastavení poskytovania písomných konzultácií

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad) od 21.2.2024 dočasne zastavuje poskytovanie písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov na žiadosti, ktoré verejnosť mohla doručiť  napr. emailom na statny.dozor@pdp.gov.sk, listom, elektronicky.

 

K tomuto kroku Úrad pristúpil z dôvodu, že NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je účinné takmer 6 rokov a poskytovanie konzultácií širokej verejnosti (prevažne písomnou formou) počas týchto rokov považujeme za naplnené, ako aj s ohľadom na nepriaznivú personálnu situáciu Úradu.

 

Nové informácie na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti rizík a práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov bude Úrad na svojom webovom sídle naďalej pravidelne dopĺňať.

 

Odporúčané informácie, ktoré Vám môžu pomôcť s odpoveďami na väčšinu otázok k ochrane osobných údajov, sú dostupné ako:

 

K najčastejším otázkam verejnosti:

Kamery – usmernenie EDPBmetodika úradu pre súkromné rodinné domy

Žiadosť o prístup k osobným údajom (bod 1.)

Žiadosť o vymazanie osobných údajov (bod 3.)

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (bod 9. a príslušný odkaz ) plus vzor návrhu

 

Zároveň Vás chceme upozorniť, že v prípade žiadosti o telefonickú konzultáciu budete odkázaní na informácie zverejnené na webovom sídle Úradu (uvedené sa netýka správnych konaní Úradu).