Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

širšie vnútorné výberové konanie - 7/2024

podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom v Bratislave:

 

Názov a sídlo služobného úradu:    Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Druh výberového konania: zo štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov

 

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Organizačný útvar: odbor správnych konaní

 

Stručný opis činnosti:

- Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

 

- Plnenie úloh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), najmä v oblasti konania o ochrane osobných údajov a konaní o cezhraničnom prenose osobných údajov v súlade s nariadením, zákonom a internými riadiacimi aktmi;

- vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených nariadením a zákonom pri spracúvaní osobných údajov, na tento účel zisťovanie, či postupom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov;

- priebežné sledovanie stavu ochrany osobných údajov v súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa nariadenia a zákona;

- prijímanie návrhov a podnetov týkajúcich sa podozrenia z porušovania povinností ustanovených nariadením a zákonom pri spracúvaní osobných údajov a zodpovednosť za ich včasné, správne a úplné vybavenie alebo konanie z vlastnej iniciatívy;

- na odstránenie zistených nedostatkov rozhodnutím ukladanie opatrení na nápravu;

- podieľanie sa na ukladaní sankcií pri zistení porušenia povinností uvedených v nariadení a zákone;

- odporúčanie opatrení prevádzkovateľom na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch; na tento účel v rozsahu svojej pôsobnosti vydávanie odporúčaní pre prevádzkovateľov;

- podieľanie sa na príprave správy o stave ochrany osobných údajov;

- vedenie interných záznamov o porušeniach nariadenia a o opatreniach prijatých v súlade s nariadením;

 

- zabezpečovanie komplexu činností týkajúcich sa záväzných vnútropodnikových pravidiel, zmluvných doložiek a štandardných zmluvných doložiek v zmysle nariadenia a zákona;

- pri plnení svojich úloh spolupráca s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami a prípade potreby účasť na rokovaniach ich orgánov;

- v rámci svojich kompetencií spolupráca s obdobnými národnými úradmi na ochranu osobných údajov;

- vypracúvanie rozhodnutí a vyjadrení k návrhom, podnetom a otázkam súvisiacim s konaním o ochrane osobných údajov, ktoré boli úradu doručené zo zahraničia;

- plnenie úloh súvisiacich najmä s prípravou a plnením úloh úradu vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii;

- plnenie úloh na úseku zahraničných pracovných ciest a zastupovanie úradu na rokovaniach medzinárodných pracovných skupín, medzinárodných konferenciách a pod.;

- podieľanie sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úradu;

- plnenie úloh podľa smerníc, príkazov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom v rámci druhu opisu štátnozamestnaneckého miesta.

 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Odbor štátnej služby: 2.24 – Ochrana osobných údajov

Počet obsadzovaných miest: 1

Predpoklady na prijatie do štátnej služby:

- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť,

- splnenie kvalifikačných predpokladov

 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby:

- Znalosť Ústavy Slovenskej republiky;

- znalosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 z 27. apríla 2016, ktorým

  sa zrušuje smernica 95/46/ES;

- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov;

- znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení; - znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

  predpisov;

- znalosť cudzieho jazyka výhodou;

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, internet – email, www);

- analytické zručnosti, práca s informáciami, efektívne riešenie;

- samostatné riešenie úloh v požadovanej oblasti;

- zodpovedný prístup k práci;

- komunikatívnosť, flexibilita.

- schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, analytické, koncepčné a strategické myslenie.

 

 

 

 

Iné:

Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov a listín :

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná),
 2. profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 3. motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
 4. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 5. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 6. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to nevylučuje osobitný predpis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 8. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané), 
 9. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 10. čestné vyhlásenie o trvaní štátnozamestnaneckého pomeru ku dňu prihlásenia sa do výberového konania alebo o evidovaní v registri nadbytočných štátnych zamestnancov ku dňu prihlásenia sa do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
 11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

 

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 19. apríla 2024.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: máj 2024.

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 7/2024

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková                Telefón: 02/323 132 30