Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje

vonkajšie výberové konanie - 8/2024

podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom v Bratislave:

 

Názov a sídlo služobného úradu:     Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky                                                       Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Druh výberového konania: zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Organizačný útvar: odbor právnych služieb

 

Stručný opis činnosti:

- Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

 

- Plnenie úloh na úseku legislatívnom a aplikácie právnych predpisov pri činnosti úradu;

- vypracúvanie a predkladanie podkladov a odborných stanovísk na rokovania poradných orgánov úradu a útvarom pri zmene aktov primárnej legislatívy Európskej únie a vypracúvanie a predkladanie podkladov a odporúčaní pri príprave aktov sekundárnej legislatívy Európskej únie;

- zabezpečovanie legislatívneho procesu pri podávaní návrhov právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov z hľadiska vecného a legislatívneho, ich súladu s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky a s právnym poriadkom Európskej únie;

- sledovanie aktuálnosti a účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov;

- zabezpečovanie stanovísk k návrhom právnych predpisov orgánov štátnej správy a k poslaneckým návrhom, zabezpečovanie účasti na prerokovaní týchto návrhov v rámci legislatívneho procesu podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky;

- poskytovanie podpory odboru právnych služieb pri zabezpečovaní prípravy záväzných stanovísk a vydávaní vyjadrení, stanovísk a metodických usmernení pri spracúvaní osobných údajov a stanovísk;

- zastupovanie Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov na medzinárodných fórach, pracovných skupinách a dozorných orgánoch (napr. EÚ a RE);

- plnenie úloh súvisiacich s prípravou a plnením úloh úradu vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vrátane spolupráce s medzinárodnými inštitúciami a nečlenskými štátmi Európskej únie;

- zabezpečovanie prípravy podnetov na zmenu alebo zrušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu prevádzkovateľa;

- vypracúvanie zásadných materiálov, vzorových dokumentov a opatrení s celoštátnym dosahom v oblasti ochrany osobných údajov, ich koordinovanie a zabezpečovanie ich aktualizácie;

- sledovanie procesu o rokovaniach a programe Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ich poradných orgánov a výborov, najmä sledovanie oznamov o zverejnení materiálov na portáli právnych predpisov, pripomienkovanie každého zverejneného materiálu na portáli právnych predpisov na pripomienkové konanie, sledovanie webového sídla vlády Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky, sledovanie a evidovanie úloh uložených uznesením vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k ochrane osobných údajov a úradu;

- zabezpečovanie prípravy záväzných stanovísk a vydávanie vyjadrení, stanovísk a metodických usmernení pri spracúvaní osobných údajov;

- poskytovanie konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov;

- zabezpečovanie prípravy odporúčaní prevádzkovateľom - opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov v informačných systémoch osobných údajov;

- na základe poverenia zastupovanie úradu v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi verejnej správy;

- zabezpečovanie podkladov k rozhodovaniu v druhostupňových konaniach podľa zákona v spolupráci s osobitnou rozkladovou komisiou;

- posudzovanie návrhov interných riadiacich aktov úradu, ich zmien a doplnení z legislatívneho hľadiska;

- vypracúvanie a posudzovanie návrhov zmlúv, dohôd, dodatkov, doplnkov alebo zmien zmlúv alebo dohôd uzatváraných úradom a vedenie ich evidencie;

- zabezpečovanie vymáhania pohľadávok štátu;

- podieľanie sa na tvorbe legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a interných riadiacich aktov úradu;

- podieľanie sa na príprave správy o stave ochrany osobných údajov;

- podieľanie sa na aktualizácii obsahu webového sídla a intranetovej stránky úrad;

- plnenie úloh podľa smerníc, príkazov a pokynov nadriadených v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom v rámci druhu opisu štátnozamestnaneckého miesta.

 

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: 1.09 - Právne služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Predpoklady na prijatie do štátnej služby:

- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- ovládanie štátneho jazyka,

- bezúhonnosť,

- splnenie kvalifikačných predpokladov

 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby:

- Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia "Vyhradené" po nástupe,

- pozícia vhodná aj pre absolventa,

- znalosť anglického jazyka výhodou,

- znalosť zákona 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- znalosť Ústavy Slovenskej republiky,

- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,

- znalosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

- znalosť ďalších noriem výhodou: Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108);

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV,

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, iné aplikácie, internet – email, www),

- schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, analytické, koncepčné a strategické myslenie. 

 

 

Iné:

Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.

 

Zoznam požadovaných dokladov a listín :

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná),
  2. profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
  3. motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
  4. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
  5. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
  6. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to nevylučuje osobitný predpis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
  7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
  8. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané), 
  9. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
  10. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

 

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 24. apríla 2024.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: máj 2024.

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 8/2024

 

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková                  Telefón: 02/323 132 30