Aktuality

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post

16.05.2023 - 14:50

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-300/21 Österreichische Post (Préjudice moral lié au traitement de données personnelles), v ktorom sa venoval výkladu práva na náhradu škody podľa článku 82 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Bundesrepublik Deutschland

12.05.2023 - 12:07

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-60/22 Bundesrepublik Deutschland, ktoré sa týka otázky, ktoré ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov majú vplyv na (ne)zákonnosť spracúvania.  

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Sprievodca ochranou údajov pre malé podniky

28.04.2023 - 12:43

EDPB spustil Data Protection Guide for small business (sprievodca ochranou údajov), aby pomohol vlastníkom malých podnikov na ich ceste k zosúladeniu s ochranou údajov. Cieľom príručky je zvýšiť povedomie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov a poskytnúť praktické informácie malým a stredným podnikom o dodržiavaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v dostupnom a ľahko zrozumiteľnom formáte.

 

Príručka je v súčasnosti dostupná v angličtine a časom bude sprístupnená aj v iných jazykoch EÚ.

 

Slovak

Usmernenia k právam dotknutých osôb - právo na prístup

18.04.2023 - 09:20

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k právam dotknutých osôb – právo na prístup (Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access).

 

 

Slovak

Aktualizácia Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

18.04.2023 - 09:17

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ang. Guidelines 8/2022 for identifying a controller  or  processor’s  lead  supervisory  authority)

 

 

Slovak

Aktualizácia Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

06.04.2023 - 12:09

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu bodu 73 a na to nadväzujúceho textu v prílohe VII Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov. (Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR).

 

Slovak

Pages

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic