A SCHENGENI INFORMÁCIÓS RENDSZER (SIS II)

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF verziaPDF verzia

Európai jogszabályok

A Szlovák Köztársaságnak a Schengeni Információs Rendszerhez való csatlakozását követően a személyes adatok védelmének vonatkozásában az érintett személy jogait a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (a továbbiakban: SIS II) vonatkozó Európai uniós jogi aktusok biztosítják, amelyek a következőkből állnak:

Érintett személy, minden olyan természetes személy, kinek személyes adatai kezelve vannak. A SIS II rendelet 41. cikke és a Tanács határozata 58. cikke értelmében az érintett személy jogában áll, hogy a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumtól. Ugyanakkor SIS II kezelője a  Szlovák Köztársaságban köteles tájekoztatni az érintett személyt, az ő kérvénye alapján, a kezelő által meghozott intézkedésekről  a kérvény kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Az érintett személy jogosult továbbá a SIS II-ben kezelt személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére.

A SIS II rendelet 41. cikke értelmében minden érintett személynek joga van:

 • a személyes adatokhoz való hozzáféréshez,
 • a tájékoztatáshoz,
 • a téves adatok helyesbítéséhez,
 • a jogszerűtlenül tárolt adatok törléséhez,
 • a panasztételhez
 • a kereset benyújtásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférési jog, tájékoztatáshoz való jogot jelent arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő kezeli-e az érintett személy adatait a SIS II-ben és ha kezeli, milyen személyes adatok vannak az érintett személyről ebben a rendszerben kezelve. A SIS II rendelet 41. cikkének 6. bekezdése szerint az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintett személyt a fent említettekről a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hozzáférési kérvény benyújtásának napjától számított 60 napon belül, vagy még korábban, amennyiben a nemzeti jog úgy rendelkezik. 

A tájékoztatáshoz való jog; az érintett személy ezt a jogot felhasználhatja annak érdekében, hogy információt szerezzen arról, hogy a SIS II-ben vannak-e személyes adatai kezelve és milyen személyes adatai; milyen okból voltak létrehozva és melyik tagállam hatósága helyezte be őket a SIS II-be.

A helyesbítéshez való jog és a törléshez való jog minden érintett személy joga. Ezek a jogok lehetővé teszik, hogy az érintett személyre vonatkozó SIS II-ben található téves személyes adatok helyesbítve illetve törölve legyenek.  

A panasztételhez való jogot, amelyet az adatkezelés ellenőrzésére irányuló kérvénynek is neveznek, akkor kell a nemzeti felügyeleti hatóságnál érvényesíteni, ha az érintett személy úgy feltételezi, hogy a személyes adatai jogszerűtlenül vannak tárolva a SIS II nemzeti összetevőjében.

Minden érintett személy jogában áll keresetet benyújtani, bármelyik tagállam nemzeti joga szerint illetékes bíróságához vagy hatóságához. A kereset főleg az adatokhoz való hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre vagy beszerzésre vonatkozik. Az érintett személy jogosult a személyes adatai SIS II-be történő regisztrálására vonatkozó kártérítési kereset benyújtására is.

Nemzeti jogszabályok

Az érintett személy jogait a Szlovák Köztársaságban a következő nemzeti jogszabályok szabályozzák:

Az érintett személy a tájékoztatáshoz való kérvényt, a téves adatok helyesbítéséhez való kérvényt és a jogszerűtlenül tárolt adatok törléséhez való kérvényt következő módokon nyújthatja be:

 • személyesen,
 • írásban, a következő címre:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

Národná ústredňa SIRENE

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Slovenská republika

 

 • elektronikusan aláírt garantált elektronikus aláírással,
 • e-mailben (sirene@minv.sk).

A nemzeti adatvédelmi hatóság kapcsolattartó adatai:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava

Slovenská republika

A Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hatóságának illetékessége a SIS II-vel kapcsolatban:

A Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hatósága abban az esetben illetékes a SIS II nemzeti részében kezelt személyes adatok felülvizsgálatára, ha jogellenes eljárás gyanúja merül fel vagy nincs kielégítő válasz nyújtva.

Mivel a fent említett jogok gyakorlásának eljárása tagállamonként eltérő lehet, létre lett hozva egy kézikönyv, amelyet az érintett itt találhat.

Letölthető dokumentumok:

 1. Schengeni Információs Rendszerben kezelt személyes adatok tájékoztatáshoz való kérvény,
 2. a Schengeni Információs Rendszerben kezelt téves ténybeli személyes adatok helyesbítéséhez való kérvény,
 3. a Schengeni Információs Rendszerben jogszerűtlenül tárolt adatok törléséhez való kérvény,
 4. Schengeni Információs Rendszerben kezelt személyes adatok védelmi eljárást megindító irat.

 

Kapcsolódó link: https://www.mzv.sk/web/en/ministry/privacy_protection_policy.

 

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic