Verejná konzultácia EDPB k Odporúčaniam o žiadosti o schválenie a o prvkoch a zásadách, ktoré sa nachádzajú v záväzných vnútropodnikových pravidlách (BCR) prevádzkovateľa

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Predmetom verejnej konzultácie sú Odporúčania o žiadosti o schválenie a o prvkoch a zásadách, ktoré sa nachádzajú v záväzných vnútropodnikových pravidlách (BCR, t. j. Binding Corporate Rules) prevádzkovateľa (článok 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) [Recommendations 1/2022 on the Application for Approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate Rules (Art. 47 GDPR)] prijaté na novembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).

 

Cieľom týchto odporúčaní je poskytnúť štandardný formulár žiadosti o schválenie BCR pre prevádzkovateľov, objasniť potrebný obsah BCR stanovený článkom 47 GDPR, rozlišovať medzi tým, čo musia obsahovať BCR a čo musí byť v žiadosti o schválenie BCR predložené vedúcemu dozornému orgánu pre BCR, a poskytnúť vysvetlenia a pripomienky k požiadavkám.

Tieto odporúčania tiež zrušujú a nahrádzajú dokument WP256 rev. 01[1] a dokument WP264[2], pričom na ne v podstate nadväzujú.

 

Odporúčania vo verejnej konzultácií sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: Recommendations 1/2022 on the Application for Approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate Rules (Art. 47 GDPR).

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k odporúčaniam, resp. niektorej ich časti, a to do 10. januára 2023.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúcim rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak