Rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ vo veci WhatsApp Ireland proti Európskemu výboru pre ochranu údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Všeobecný súd EÚ vydal dňa 7. decembra 2022 uznesenie vo veci T-709/21 WhatsApp Ireland proti Európskemu výboru pre ochranu údajov (EDPB), v ktorom Všeobecný súd EÚ zamietol žalobu podanú WhatsApp proti rozhodnutiu EDPB ako neprípustnú. Všeobecný súd EÚ v rozšírenom zložení zamietol žalobu WhatsApp ako neprípustnú z dôvodu, že nie je namierená proti aktu, ktorý možno napadnúť podľa článku 263 ZFEÚ, a že WhatsApp nie je priamo dotknutý napadnutým rozhodnutím v rámci kritérií aktívnej legitimácie (locus standi) stanovených v tomto článku. Všeobecný súd EÚ upresňuje, že platnosť napadnutého rozhodnutia môže preskúmať vnútroštátny súd, ktorý bude prejednávať žalobu proti následnému konečnému rozhodnutiu, ktoré ukončuje konanie a prijíma sa na vnútroštátnej úrovni.

 

Uznesenie je dostupné v českom alebo anglickom jazyku na

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268419&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=416237


 

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v anglickom jazyku na

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220196en.pdf

 
 

 

 

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic