Rozhodnutie SD EÚ vo veci Komisia/Poľsko

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 5. júna 2023 rozhodnutie o veci C-204/21 Komisia/Poľsko (Nezávislosť a súkromný život sudcov), v ktorom sa venoval reforme poľského súdnictva z decembra 2019, okrem iného, aj v kontexte ochrany osobných údajov. 

 

Rozhodnutie je dostupné vo francúzskom, maďarskom, poľskom a švédskom jazyku na: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=274364&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2926968.

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-06/cp230089sk.pdf.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic