Rozhodnutie SD EÚ vo veci Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. júla 2023 rozhodnutie vo veci C-252/21Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete), v ktorom sa venoval viacerým otázkam týkajúcim sa výkladu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom online sociálnej siete.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:


 

K právomoci orgánu na ochranu hospodárskej súťaže konštatovať nesúlad s nariadením

 • V rámci preskúmania, či došlo k zneužitiu dominantného postavenia podnikom, sa môže ukázať ako nevyhnutné, aby orgán na ochranu hospodárskej súťaže preskúmal aj súlad správania tohto podniku s inými normami, akými sú napríklad pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov stanovené v nariadení. Súlad alebo nesúlad takéhoto správania s ustanoveniami nariadenia môže predstavovať dôležitú indíciu na určenie toho, či toto správanie predstavuje použitie prostriedkov, ktorými sa riadi bežná hospodárska súťaž, ako aj na posúdenie dôsledkov určitej praxe na trh alebo na spotrebiteľov.
 • Ak vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže incidenčne poukáže na porušenie nariadenia v rámci konštatovania zneužitia dominantného postavenia, nenahrádza dozorné orgány. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže sa musia vzájomne dohodnúť a lojálne spolupracovať s dotknutými vnútroštátnymi dozornými orgánmi alebo vedúcim dozorným orgánom, pričom všetky tieto orgány sú v tejto súvislosti povinné dodržiavať svoje príslušné právomoci a kompetencie tak, aby boli dodržané povinnosti vyplývajúce z nariadenia, ako aj ciele tohto nariadenia, a aby bol zachovaný ich potrebný účinok.
 • Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže musí overiť, či predmetné správanie alebo podobné správanie už boli predmetom rozhodnutia zo strany príslušného vnútroštátneho dozorného orgánu, vedúceho dozorného orgánu alebo SD EÚ.
  • Ak je to tak, vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže sa od neho nemôže odchýliť, avšak môže z nich vyvodiť vlastné závery z hľadiska uplatnenia práva hospodárskej súťaže.
  • Ak má vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže pochybnosti o rozsahu posúdenia vykonaného príslušným vnútroštátnym dozorným orgánom alebo vedúcim dozorným orgánom, pokiaľ je predmetné správanie alebo podobné správanie zároveň predmetom preskúmania zo strany týchto orgánov, alebo ak sa v prípade neexistencie vyšetrovania zo strany uvedených orgánov domnieva, že správanie podniku nie je v súlade s ustanoveniami nariadenia, musí sa vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže poradiť s týmito orgánmi a požiadať ich o spoluprácu, aby sa zbavil svojich pochybností alebo aby určil, či treba pred vykonaním vlastného posúdenia počkať na prijatie rozhodnutia zo strany dotknutého dozorného orgánu.
   • Ak sa na dozorný orgán obráti vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, musí na túto žiadosť o informácie alebo o spoluprácu odpovedať v primeranej lehote tak, že mu poskytne informácie, ktoré má k dispozícii a ktoré by mohli odstrániť pochybnosti tohto orgánu, pokiaľ ide o rozsah posúdenia vykonaného dozorným orgánom, alebo prípadne tak, že informuje vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, či zamýšľa začať postup spolupráce s inými dotknutými dozornými orgánmi alebo vedúcim dozorným orgánom v súlade s článkom 60 a nasl. nariadenia s cieľom prijať rozhodnutie smerujúce k zisteniu, či je alebo nie je predmetné správanie v súlade s týmito nariadením.
   • Ak dožiadaný dozorný orgán v primeranej lehote neodpovie, vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže môže pokračovať vo vlastnom vyšetrovaní. To isté platí, ak príslušný vnútroštátny dozorný orgán a vedúci dozorný orgán nevznesú námietky voči tomu, aby sa takéto vyšetrovanie uskutočnilo bez čakania na ich rozhodnutie.

 

K spracúvaniu osobitnej kategórie údajov

 • Zákaz spracúvania osobitnej kategórie údajov stanovený v článku 9 ods. 1 nariadenia nezávisí od toho, či informácia odhalená predmetným spracúvaním je alebo nie je správna a či prevádzkovateľ koná s cieľom získať informácie patriace do jednej z osobitných kategórií. Cieľom predmetného ustanovenia nariadenia je zakázať takéto spracúvanie bez ohľadu na ich uvádzaný cieľ. Výnimky zo zásady zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov treba vykladať reštriktívne.
 • Výnimka zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 písm. e) nariadenia – osobné údaje preukázateľne zverejnené dotknutou osobou – sa uplatňuje len na údaje preukázateľne zverejnené dotknutou osobou. Neuplatňuje sa teda na údaje týkajúce sa iných osôb, než je osoba, ktorá tieto údaje zverejnila. Pri tejto výnimke je potrebné overiť, či dotknutá osoba výslovne a jednoznačným potvrdzujúcim úkonom zamýšľala sprístupniť predmetné osobné údaje širokej verejnosti. Táto výnimka sa neuplatňuje:
  • ak používateľ navštívi internetové stránky alebo aplikácie, ktoré môžu odhaliť takéto informácie (majúce vzťah k jednej alebo viacerým osobitným kategóriám údajov),
  • ak používateľ zadá údaje na takýchto internetových stránkach, resp. v takýchto aplikáciách alebo klikne na tlačidlá výberu na týchto stránkach alebo v týchto aplikáciách, pokiaľ vopred výslovne nevyjadril svoju voľbu zverejniť neobmedzenému počtu osôb údaje, ktoré sa ho týkajú.
 • Ak je predmetom spracúvania súbor údajov, ktorý obsahuje tak citlivé, ako aj necitlivé údaje, a najmä ak sa získava ako celok bez toho, aby bolo možné údaje v čase tohto získavania od seba oddeliť, takéto spracúvanie sa považuje za zakázané, pokiaľ neexistuje výnimka podľa článku 9 ods. 2 nariadenia.

 

K právnym základom podľa článku 6 nariadenia

 • Pripomenul, že článok 6 ods. 1 nariadenia stanovuje taxatívny a obmedzujúci zoznam prípadov, v ktorých možno považovať spracúvanie osobných údajov za zákonné. V prípade neexistencie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov alebo v prípade, že tento súhlas nespĺňa náležitosti článku 4 bodu 11 nariadenia, je takéto spracúvanie napriek tomu odôvodnené, ak spĺňa niektorú z požiadaviek nevyhnutnosti uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) až f) nariadenia. Tieto dôvody spracúvania sa musia vykladať reštriktívne. Ak možno konštatovať, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné vzhľadom na niektorý z dôvodov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. b) až f) nariadenia, nie je potrebné určiť, či sa na toto spracúvanie vzťahuje aj niektorý iný z týchto dôvodov.           
 • Článok 6 ods. 1 písm. b) „zmluva“
  • Aby sa spracúvanie osobných údajov považovalo za nevyhnutné na plnenie zmluvy, musí byť objektívne nevyhnutné na dosiahnutie účelu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvného plnenia určeného dotknutej osobe. Prevádzkovateľ tak musí byť schopný preukázať, prečo by bez predmetného spracúvania nebolo možné dosiahnuť hlavný predmet zmluvy a teda že neexistujú iné vykonateľné a menej obmedzujúce riešenia.
  • Ak zmluva pozostáva z viacerých služieb alebo viacerých rôznych zložiek tej istej služby, ktoré môžu byť poskytnuté nezávisle od seba, musí sa uplatniteľnosť tohto ustanovenia posúdiť v súvislosti s každou z týchto služieb samostatne.
  • Personalizovaný obsah nie je potrebný na to, aby sa používateľovi ponúkali služby sociálnej siete online. Tieto služby mu môžu byť prípadne poskytované vo forme rovnocennej alternatívy, ktorá nezahŕňa takúto personalizáciu, takže takáto personalizácia nie je objektívne nevyhnutná na účel, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto služieb.
  • Spracúvanie osobných údajov získaných v súvislosti s inými službami, ako je služba online sociálnej siete, sa nezdá byť nevyhnutné na to, aby sa umožnilo poskytovanie poslednej uvedenej služby.
 • Článok 6 ods. 1 písm. f) „oprávnený záujem“
  • Účel personalizácia reklamy, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ financuje svoju činnosť, nespadá pod oprávnené záujmy.
  • Cieľ spočívajúci v zaistení bezpečnosti siete predstavuje oprávnený záujem. Dôležité je však posúdiť nevyhnnutnosť spracúvania a či nemožno cieľ primeraným spôsobom rovnako účinne dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré menej zasahujú do základných práv a slobôd dotknutých osôb (druhá podmienka oprávneného záujmu).
  • Nemožno a priori vylúčiť, že záujem prevádzkovateľa zlepšiť svoj produkt alebo služby, aby sa stali výkonnejšími, a tým aj atraktívnejšími, môže predstavovať oprávnený záujem a že takéto spracúvanie môže byť nevyhnutné na sledovanie tohto záujmu. Možno však pochybovať o tom, či môže mať tento cieľ prednosť pred záujmami a základnými právami dotknutej osoby, a to o to viac, ak sú nimi deti (tretia podmienka oprávneného záujmu).
  • Cieľ informovania orgánov príslušných na účely vedenia trestného stíhania a výkonu trestov na predchádzanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov v zásade nemôže predstavovať oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom. Súkromný prevádzkovateľ sa totiž nemôže odvolávať na takýto oprávnený záujem, ktorý nesúvisí s jeho hospodárskou a obchodnou činnosťou. Naopak, uvedený cieľ môže odôvodniť spracúvanie vykonávané takýmto prevádzkovateľom, ak je to objektívne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej tento prevádzkovateľ podlieha.
 • Článok 6 ods. 1 písm. d) „životne dôležité záujmy“
  • Prevádzkovateľ sa nemôže odvolávať na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej osoby, ak absolútne a čisto abstraktným a preventívnym spôsobom odôvodňuje zákonnosť spracúvania údajov.

 

K platnosti udeleného (výslovného) súhlasu prevádzkovateľovi, ktorý má dominantné postavenie na trhu

 • Okolnosť, že prevádzkovateľ online sociálnej siete má dominantné postavenie na trhu (s online sociálnymi sieťami), sama osebe nebráni tomu, aby používatelia takejto siete mohli platne udeliť súhlas v zmysle článku 4 bodu 11 nariadenia. Táto okolnosť však predstavuje dôležitý prvok na určenie, či bol súhlas skutočne udelený platne, a najmä slobodne, čo musí preukázať uvedený prevádzkovateľ.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275125&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1653379

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na tomto odkaze https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-07/cp230113sk.pdf  

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic