Spoločná správa o rokovaní slovenského a českého úradu na ochranu osobných údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

V dňoch 25. - 27. 9. 2023 prebehlo v Trenčíne rokovanie slovenských a českých odborníkov z úradov pre ochranu osobných údajov. Na pozvanie podpredsedníčky slovenského ÚOOÚ JUDr. Anny Vittekovej a za účasti jej spolupracovníkov sa akcie zúčastnila česká delegácia pod vedením predsedu Mgr. Jiřího Kauckého. Bilaterálne rokovania tohto typu sa uskutočnili po niekoľkých rokoch prerušených pandémiou Covid-19, oba úrady sú však po účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) v kontakte v rámci štruktúr Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

Cieľom rokovaní bolo zistiť a porovnať, aký vplyv malo 5 rokov aplikácie všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) na chod oboch úradov, aj na výstupy z dozornej činnosti. Odborníci z oboch úradov sa preto v 12 tematických blokoch venovali právnym otázkam aj rozhodovacej praxi. Frekventovanou témou bolo uplatňovanie dozorných právomocí, rozsah a počet vykonávaných kontrol a následné správne konanie a trestanie porušení. Samostatný blok bol venovaný kamerovým systémom vrátane spracúvania biometrických údajov, či prípadom oznámenia porušenia ochrany osobných údajov (tzv. data breach). Opomenuté nezostalo zhodnotenie vplyvu úradov na vnútroštátnu legislatívu, vývoj európskeho práva a dôsledky aktuálneho rozhodnutia Európskej komisie o primeranej ochrane vo vzťahu k Spojeným štátom americkým na prenos osobných údajov mimo EÚ. Ako nedostatočné bolo v diskusii hodnotené materiálne a personálne zabezpečenie na strane oboch úradov, čo sa prejavuje najmä v rovine minimálnych kapacít pre IT expertízu a audit nových technológií, rovnako ako oba úrady pociťujú nedostatok právnikov s odborným zameraním pre oblasť ochrany osobných údajov.

 

„Z naší dozorové praxe i konzultací k připravované legislativě plyne, že požadavky na vysokou úroveň ochrany soukromí a osobních údajů jsou stále pro některé orgány veřejné moci i soukromé subjekty dosti podceňovanou oblastí, což se projevuje v často velmi závažných zjištěních i vysokém počtu stížností subjektů údajů,“ uviedol v závere rokovania predseda českého ÚOOÚ Jiří Kaucký. „Jednání ukázalo, že se slovenští kolegové potýkají s obdobnými problémy jako my, a proto je výměna zkušeností pro obě strany potřebná. Velmi doufám, že se naše setkání podaří ustavit jako pravidelná a že budeme moci koordinovat i naše postoje v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů,“ dodal.

 

Podpredsedníčka slovenského ÚOOÚ Anna Vitteková uviedla: „Výmena informácií o fungovaní dozorných orgánov na ochranu údajov, o ich kompetenciách a rozhodovacej činnosti nemôže prebehnúť bez diskusie o ich personálnom a finančnom zabezpečení, ktoré majú priamo vplyv na fungovanie a kvalitu ochrany, ktorú tieto úrady môžu poskytnúť dotknutým osobám. Po piatich rokoch od účinnosti GDPR je však potrebné konštatovať, že aj keď sme veľkosťou rozdielne úrady, problémy v tejto oblasti máme rovnaké. Veríme, že do najbližšieho spoločného stretnutia sa každému z nás podarí situáciu zlepšiť, čo sa nezaobíde bez pomoci kompetentných orgánov verejnej moci.“

 

Zástupcovia oboch úradov sa zhodli na potrebe pokračovať v bilaterálnom expertnom dialógu, ktorý bude prínosom pre vnútroštátnu dozornú prax, aj pre pôsobenie oboch úradov v mechanizmoch Európskeho výboru pre ochranu údajov.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic