Korigendum k nariadeniu GDPR

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Dňa 23.5.2018 bolo v Eurlexe (Úradnom vestníku Európskej Únie) zverejnené Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ oprava znenia niektorých recitálov a článkov nariadenia GDPR. Konkrétne správne (opravené) znenia recitálov a článkov sa dozviete v slovenskom jazyku na tomto linku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1527762823075

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic