Dozorné orgány, spolupráca a konzistentnosť (čl. 51 – čl. 76)

Desktop version
2021 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic