Usmernenia o akreditácii certifikačných subjektov podľa článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Desktop version
2021 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic