ÚOOÚ SR k odpisom registra trestov pedagogických a odborných zamestnancov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Úrad na ochranu osobných údajov SR vyjadruje obavy z neoprávneného nakladania a prípadného zneužitia osobných údajov pedagógov a odborných zamestnancov v súvislosti s poslaneckou novelou zákona, ktorá upravuje odpisy registra trestov pedagógov a odborných zamestnancov. Ide o zmenu a doplnenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý nepriamo novelizuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) určuje všeobecné princípy spracúvania ochrany osobných údajov, pričom špecifické pravidlá pre spracúvanie osobných údajov SR , v takýchto prípadoch, určuje vždy osobitný zákon. V tomto prípade, podľa názoru Úradu na ochranu osobných údajov SR, má poslanecká novela v časti upravujúcej odpisy registra trestov nedostatočne upravené právne, technické a organizačné opatrenia, ktoré by poskytovali primerané záruky ochrany osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov SR tlmočil  svoje obavy, že ochrana osobných údajov nebude pred neoprávneným nakladaním a prípadným zneužitím zabezpečená, aj Ministerstvu školstva SR na spoločnom stretnutí.

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic