Rozsudok o ukladaní cookies používateľov internetu

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Súdny dvor Európskej únie vydal 1.10.2019  rozsudok, v ktorom  detailne opisuje ako má vyzerať  súhlas s používaním cookies .  Ide o dôležité rozhodnutie, ktoré jednoznačne určuje že:

  1. Súhlas s cookies nie je  zákonný ak políčko súhlasu je vopred predkliknuté.
  2. Súhlas s používaním cookies musí byť informovaný (používateľ internetu musí mať vopred poskytnutú informáciu napríklad aj o lehote funkčnosti cookies alebo o tretích stranách, ktoré budú mať k nim prístup).

Súdny dvor vyložil legislatívu o ukladaní cookies v duchu odôvodnenia 24 smernice 2002/58, ktoré poukazuje na to, že: Koncové zariadenie užívateľov elektronických komunikačných sietí a akékoľvek informácie uložené v takom zariadení, sú súčasťou súkromnej sféry užívateľov podliehajúcich ochrane podľa Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. ...

Odkaz na predbežné znenie rozsudku:

> Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 1. októbra 2019 vo veci C-673/17

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2161091

> Tlačová správa Súdneho dvora Európskej únie z 1. októbra 2019 k rozsudku C-673/17

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125sk.pdf

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic