Vyhlásenie predsedníčky EDPB k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

V Bruseli 16. marca 2020 - Vlády, verejné a súkromné organizácie v celej Európe prijímajú opatrenia na obmedzenie a zmiernenie COVID-19. To môže zahŕňať spracúvanie rôznych osobných údajov.

 

Andrea Jelinek, predsedníčka Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), uviedla: „Pravidlá na ochranu údajov (ako GDPR) nebránia opatreniam prijatým v boji proti pandémii koronavírusu. Chcela by som však zdôrazniť, že aj v týchto výnimočných časoch musí prevádzkovateľ zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Preto by sa malo zohľadniť viacero hľadísk, aby sa zaručilo zákonné spracúvanie osobných údajov."

 

GDPR je rozsiahla legislatíva a ustanovuje pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na spracúvanie osobných údajov aj v kontexte,  ktorý sa týka COVID-19. GDPR skutočne poskytuje právne základy, ktoré zamestnávateľom a príslušným orgánom verejného zdravotníctva umožňujú spracúvať osobné údaje v súvislosti s epidémiami bez toho, aby bolo potrebné získať súhlas dotknutej osoby. Platí to napríklad v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre zamestnávateľov z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia alebo na ochranu životne dôležitých záujmov (články 6 a 9 GDPR) alebo na splnenie inej zákonnej povinnosti.

 

Na spracúvanie údajov elektronickej komunikácie, ako sú údaje o polohe mobilu (lokalizačné údaje), sa uplatňujú dodatočné pravidlá. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponuje ePrivacy smernica je stanovená zásada, že operátor môže použiť lokalizačné údaje iba vtedy, ak sú anonymné alebo s jednotlivec poskytol súhlas. Orgány verejnej moci by sa mali najprv zamerať na spracúvanie lokalizačných údajov anonymným spôsobom (t. j. spracúvanie údajov agregovaných spôsobom, ktorým nemôže dôjsť k spätnému zvráteniu informácii na osobné údaje). To by mohlo umožniť generovanie správ o koncentrácii mobilných telefónov na určitom mieste („kartografia“).

 

Ak nie je možné spracúvať iba anonymné údaje, čl. 15 ePrivacy smernice umožňuje členským štátom zaviesť legislatívne opatrenia zamerané na národnú bezpečnosť a verejnú bezpečnosť*. Táto mimoriadna právna úprava je možná pod podmienkou, že v demokratickej spoločnosti predstavuje nevyhnutné, vhodné a primerané opatrenie. Ak sa takéto opatrenia zavedú, členský štát je povinný zaviesť primerané záruky, ako napríklad udelenie jednotlivcom právo na opravný prostriedok na súd.

 

* V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ochrana verejného zdravia môže spadať pod výnimku vnútroštátnej a / alebo verejnej bezpečnosti.

 

Vyhlásenie je dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic