Aktuálne dokumenty k projektom aplikácií na boj s ochorením COVID-19

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

V súvislosti s bojom s ochorením Covid-19 vznikajú viaceré technické riešenia založené na údajoch, ktoré majú pomôcť v boji s ochorením, ale súčasne zasahujú do základných ľudských práv a slobôd. S cieľom podpory vzniku rôznych aplikácií a zároveň zabezpečenia ochrany práva na súkromie, práva na ochranu osobných údajov a iných práv, vydal Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) a Európska komisia nasledujúce dokumenty: 

 

  1. EDPB - Usmernenie k používaniu lokalizačných údajov a nástrojov na sledovanie kontaktov v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19 (22.4.2020). Usmernenie je dostupné iba v anglickom jazyku, na preklade do slovenského jazyka sa pracuje.

https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_the_use_of_location_data_and_contact_tracing_tools_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak_with_annex.pdf .

 

Súčasťou EDPB usmernení je príloha (ktorá môžu pomôcť aj pri tvorbe posúdenia vplyvu), obsahujúca minimálne technické požiadavky pre vývojárov aplikácií a národné zdravotné orgány na sledovanie kontaktov. Táto príloha odzrkadľuje technické riešenia aplikácií k 21.4.2020 a ak vývoj aplikácií prinesie nové prístupy, bude priebežne aktualizovaná. EDPB vypracovalo prílohu s cieľom, aby boli dané jednotné technické požiadavky na aplikácie a slúžili budúcemu prepojeniu národných aplikácií medzi štátmi EHP, čím sa ich efektivita ešte zvýši.

 

  1. Odporúčanie komisie (EÚ) 2020/518 o spoločnom súbore nástrojov Únie na využívanie technológií a údajov na boj proti kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a jej prekonanie, najmä pokiaľ ide o mobilné aplikácie a využívanie anonymizovaných údajov o mobilite (8.4.2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H0518&from=EN 

 

  1. Oznámenie komisie 2020/C 124 I/01, usmernenie týkajúce sa aplikácií podporujúcich boj proti pandémii COVID-19 v súvislosti s ochranou údajov (16.4.2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN

 

  1. eHealth Network Mobile applications to support contact tracing in the EU’s fight against COVID-19 Common EU Toolbox for Member States (ver.1, 15.4.2020). Dostupné iba v anglickom jazyku.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf

 

Usmernenia EDPB, ktoré boli prijaté dňa 21.4.2020, dopĺňajú dokumenty Európskej komisie, ktoré boli medzi oboma inštitúciami navzájom konzultované. EDPB usmerňuje prevádzkovateľov ako nastaviť funkcionalitu a rozsah potrebných údajov v prípade, ak aplikácia slúži na dva účely:

  • používanie lokalizačných údajov na podporu prípravy modelov o šírení vírusu tak, aby bolo možné hodnotiť efektivitu prijatých obmedzujúcich opatrení;
  • sledovanie kontaktov, s cieľom upovedomenia jednotlivcov o skutočnosti, že boli v blízkosti niekoho, kto bol potenciálne pozitívne testovaný na vírus, s cieľom okamžitého obmedzenia reťazenia nákazy.

 

EDPB vysvetľuje, že v prípade lokalizačných údajov sa musí pracovať primárne s anonymizovanými údajmi. Anonymizácia znamená použitie techniky, ktorá zabraňuje akémukoľvek dostupnému spätnému identifikovaniu jednotlivcov (za pomoci tzv. reasonability test).

 

V prípade aplikácií na sledovanie kontaktov EDPB konštatuje, že tieto vážne zasahujú do súkromia osôb. Takýto zásah bude v súlade s právom iba v prípade, ak je založený na slobodnom rozhodnutí používateľov o nainštalovaní aplikácie pre každý jeden účel samostatne.

 

V súlade so závermi Európskej komisie v usmernení týkajúcom sa aplikácií podporujúcich boj proti pandémii COVID-19 v súvislosti s ochranou údajov, EDPB odporúča:

  • aplikácie na sledovanie kontaktov nepotrebujú zbierať lokalizačné údaje, postačujú údaje o blízkosti - údaje získané výmenou signálov v nízkoenergetickom systéme Bluetooth (BLE);
  • takéto aplikácie fungujú aj bez toho aby boli jednotlivci priamo identifikovaní, primerané opatrenia musia byť zavedené, aby sa zabránilo spätnému identifikovaniu;
  • zozbierané informácie by mali zostať v zariadení užívateľa a prevádzkovateľ môže mať k nim prístup iba v prípade absolútnej nevyhnutnosti.
Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic