Rozhodnutie SD EÚ vo veci Orange România SA

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C‑61/19 Orange România SA, v ktorom sa venoval súhlasu so spracúvaním osobných údajov ako súčasťou zmluvy obsahujúcej viaceré zmluvné podmienky. V kontexte daného prípadu SD EÚ posudzoval to, či súhlas bolo možné považovať za slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutých osôb, tak ako to určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

 

Z tlačovej správy vyberáme túto právnu vetu:

„Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb obsahujúca doložku, v ktorej sa uvádza, že zákazník súhlasil so zhromažďovaním a uchovávaním jeho dokladu totožnosti nemôže preukazovať, že tento zákazník platne udelil svoj súhlas v tejto časti, ak kolónka odkazujúca na túto doložku bola prevádzkovateľom zaškrtnutá pred podpísaním zmluvy.“

 

Viac sa dočítate v tlačovej správe SD EÚ dostupnej v anglickom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200137en.pdf

 

Celé znenie rozhodnutia v predbežnom znení je dostupné v slovenskom jazyku na http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=233544&text=&dir=&doclang=SK&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=12689916

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic