Verejná konzultácia EDPB k Odporúčaniam o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ (Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data). Odporúčanie bolo prijaté v nadväznosti na rozhodnutie SD EÚ vo veci Schrems II. Cieľom odporúčaní je pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorí konajú ako vývozcovia údajov s povinnosťami ohľadom určenia a vykonania príslušných doplňujúcich opatrení, ak sú tieto potrebné na zabezpečenie úrovne ochrany v zásade rovnocennej s úrovňou ochrany údajov, ktoré prenášajú do tretích krajín. Týmito odporúčaniami sa EDPB usiluje o dôsledné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a rozhodnutia SD EÚ.

Aj napriek tomu, že predmetné odporúčania sú určené na verejnú konzultáciu, sú použiteľné okamžite po jeho zverejnení.

 

Odporúčania vo verejnej konzultácii sú dostupné na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en  

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Odporúčaniam, resp. niektorej ich časti, ktorá má na ne vplyv, a to do 21. decembra 2020.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic