Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k obmedzeniam podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR) prijaté na decembrovom plenárnom zasadnutí  EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

 

 

Usmernenia boli vypracované z dôvodu zjednotenia výkladu k čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko pandémia koronavírusu priniesla snahu rôznej aplikácie tohto článku všeobecného nariadenia o ochrane údajov vo viacerých štátoch. Usmernenia obsahujú odporúčania pre zákonodarcov a pre samostatných prevádzkovateľov ako postupovať, ak chcú zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd dotknutých osôb a obmedzení podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V usmerneniach sa snaží EDPB poukázať na situácie, ktoré nebudú v súlade s podstatou základného práva na ochranu osobných údajov zaručeného Chartou základných práv Európskej únie.

 

 

Odporúčania vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze:   https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-102020-restrictions-under-article-23_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 12.februára 2021.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic