Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o príkladoch oznámení porušenia ochrany údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia o príkladoch oznámení porušenia ochrany údajov (Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification) prijaté na januárovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

 

Usmernenia boli vypracované, aby poukázalo na praktické problémy, ktoré majú dozorné orgány pri oznamovaní porušení ochrany osobných údajov vyplývajúce z ich skúseností od nadobudnutia účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia sú cielené na zosúladenie praxe a postupu pri posudzovaní jednotlivých nahlásených prípadov.

 

Odporúčania vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-012021-examples-regarding-data-breach_en   

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 2. marca 2021.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak