Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v praxi [Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR] prijaté na aprílovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť ucelený pohľad na postupy podľa predmetného ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v praxi. Predmetný dokument sa zaoberá kompetenciou EDPB vydávať právne záväzné rozhodnutie v prípade sporov medzi dozornými orgánmi v cezhraničných konaniach (dotknutý dozorný orgán vzniesol relevantnú a odôvodnenú námietku voči návrhu rozhodnutia vedúceho dozorného orgánu a vedúci dozorný orgán nezohľadnil námietku alebo zamietol takúto námietku ako irelevantnú alebo neodôvodnenú) a špecifickými náležitosťami v postupoch, ktoré v praxi tento proces sprevádzajú.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-032021-application-article-651a-gdpr_en.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 28. mája 2021.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic