Rozhodnutie SD EÚ vo veci Facebook Ireland a i.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

SD EÚ vydal dňa 15. júna 2021 rozhodnutie vo veci C‑645/19 Facebook Ireland a i., v ktorom sa venoval podmienkam výkonu právomocí vnútroštátnych dozorných orgánov pri cezhraničnom spracúvaní osobných údajov (čl. 4 bod 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Konkrétne SD EÚ posudzoval či všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov umožňuje dozornému orgánu upozorniť vnútroštátny súd daného štátu na akékoľvek údajné porušenie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s cezhraničným spracúvaním údajov, hoci nie je vedúcim dozorným orgánom pre toto spracúvanie.

 

Uvádzame hlavné body prípadu:

  • v oblasti cezhraničného spracúvania osobných údajov právomoc vedúceho dozorného orgánu prijať rozhodnutie konštatujúce, že takéto spracúvanie porušuje pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov, predstavuje pravidlo, zatiaľ čo právomoc ostatných dotknutých dozorných orgánov prijať takéto rozhodnutie, hoci aj predbežné, predstavuje výnimku
  • ukladanie a čítanie osobných údajov prostredníctvom súborov cookies patrí do pôsobnosti smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, a nie do mechanizmu „jednotného kontaktného miesta“ (one-stop-shop); naopak, všetky predchádzajúce úkony a následné spracúvanie týchto osobných údajov inými technológiami spadajú do pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a teda do mechanizmu „jednotného kontaktného miesta“ (one-stop-shop)
  • v prípade cezhraničného spracúvania údajov výkon právomoci dozorného orgánu iného členského štátu než vedúceho dozorného orgánu podať žalobu na súde v zmysle článok 58 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nevyžaduje, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ cezhraničného spracúvania osobných údajov, proti ktorému bola táto žaloba podaná, mal hlavnú prevádzkareň alebo inú prevádzkareň na území tohto členského štátu; výkon tejto právomoci však musí spadať do územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čo predpokladá, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ cezhraničného spracúvania má prevádzkareň na území Únie
  • ak dozorný orgán členského štátu, ktorý nie je vedúcim dozorným orgánom, podal pred nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenie o ochrane údajov žalobu týkajúcu sa cezhraničného spracúvania osobných údajov, v konaní o tejto žalobe sa môže podľa práva Únie pokračovať na základe ustanovení smernice 95/46 o ochrane údajov, ktorá sa naďalej uplatňuje s ohľadom na porušenia pravidiel, ktoré sú v nej stanovené a ku ktorým dochádzalo až do dátumu jej zrušenia
  • článok 58 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušenia tohto nariadenia a prípadne začať súdne konanie) má priamy účinok; dozorný orgán sa môže odvolávať na uvedené ustanovenie aj keď toto ustanovenie nebolo osobitne vykonané v právnej úprave dotknutého členského štátu

 

Viac sa dočítate v tlačovej správe SD EÚ dostupnej v slovenskom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210103sk.pdf

 

Rozhodnutie v predbežnom znení v slovenskom jazyku je dostupné na https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14108405

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic