Rozhodnutie SD EÚ vo veci M.I.C.M.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 17. júna 2021 rozhodnutie vo veci C‑597/19 M.I.C.M., v ktorom sa venoval

  • prípustnosti systematického zaznamenávania IP adries používateľov
  • a  oznamovaniu ich mien a poštových adries nositeľovi práv duševného vlastníctva alebo tretej osobe s cieľom umožniť podanie žaloby o náhradu škody.

 

SD EÚ uviedol nasledovné:

  • Záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby získať osobný údaj týkajúci sa osoby, ktorá údajne poškodila jeho majetok, na účely podania žaloby o náhradu škody proti uvedenej osobe (vymáhanie pohľadávok v riadnej a náležitej podobe) môže predstavovať oprávnený záujem, ktorý je dôvodom na spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  • Článok 6 ods. 1  písm. f) a článok 9 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – hoci sú priamo uplatniteľné v každom členskom štáte  – neobsahujú povinnosť zaväzujúcu tretiu osobu, akou je poskytovateľ internetového pripojenia, oznámiť osobné údaje súkromným osobám ako príjemcom v zmysle článku 4 ods. 9 tohto nariadenia na účely postihu porušenia autorského práva pred občianskoprávnymi súdmi, ale upravujú len otázku zákonnosti spracúvania samotným prevádzkovateľom alebo treťou osobou v zmysle článku 4 ods. 10 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  • V danom prípade spracúvané IP adresy predstavujú tak osobné údaje, ako aj prevádzkové údaje a patria do pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zároveň do pôsobnosti ePrivacy smernice. Preto, aby spracúvanie vo veci samej mohlo byť považované za prípustné v súlade s podmienkami stanovenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, je potrebné, aby toto spracúvanie spĺňalo podmienky stanovené v ePrivacy smernici.
  • V súlade s článkom 6 ods. 1 a 2 ePrivacy smernice sa uchovávanie IP adries poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb po uplynutí obdobia, na ktoré sú tieto údaje pridelené, v zásade nejaví na účely fakturácie za príslušné služby ako potrebné, takže odhaľovanie porušení spáchaných online sa preto môže ukázať ako nemožné bez použitia legislatívneho opatrenia na základe článku 15 ods. 1 ePrivacy smernice.
  • Systematické zaznamenávanie IP adries používateľov a oznamovanie ich mien a poštových adries nositeľovi práv duševného vlastníctva alebo tretej osobe s cieľom umožniť podanie žaloby o náhradu škody je možné za splnenia určitých podmienok. Konkrétne, že podnety a žiadosti v tejto súvislosti musia byť odôvodnené a primerané, nesmú byť zneužívajúce a musí ich stanovovať vnútroštátne legislatívne opatrenie (v zmysle článku 15 ods. 1 ePrivacy smernice), ktoré obmedzuje pôsobnosť práv a povinností patriacich do práva Únie.

 

Viac sa dočítate v tlačovej správe SD EÚ dostupnej v slovenskom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210105sk.pdf

 

Rozhodnutie v predbežnom znení v slovenskom jazyku je dostupné na https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243102&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14759401

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic