Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam ku kódexom správania ako nástrojom na prenos

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia ku kódexom správania ako nástrojom na prenos (Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers) prijaté na júlovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

 

Hlavným cieľom usmernení je objasniť uplatňovanie článku 40 ods. 3 a článku 46 ods. 2 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Po schválení kódexu správania príslušným dozorným orgánom a po tom ako Komisia rozhodne o jeho všeobecnej platnosti v rámci EHP, môžu kódex dodržiavať a používať prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, na ktorých sa nevzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov podľa článku 3, aby sa zabezpečili primerané záruky na prenos osobných údajov mimo EÚ. Usmernenia dopĺňajú Usmernenia týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektov, ktoré stanovujú všeobecný rámec pre prijímanie kódexov správania.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 1. októbra 2021.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic