Rozhodnutie SD EÚ vo veci Proximus (Annuaires électroniques publics)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 27. októbra 2022 rozhodnutie vo veci C‑129/21 Proximus (Annuaires électroniques publics), v ktorom sa venoval vzájomnému pôsobeniu medzi článkom 12 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (telefónne zoznamy účastníkov) a všeobecným nariadením o ochrane údajov. Konkrétne išlo o zaradenie, zverejnenie a výmaz účastníka z takéhoto zoznamu iným prevádzkovateľom ako je telekomunikačný operátor účastníka (ďalej ako „poskytovateľ telefónnych zoznamov“).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Účastník by mal byť informovaný o tom, že jeho údaje môžu byť prenesené a o príjemcoch alebo kategóriách možných príjemcov. Takéto predchádzajúce informovanie umožňuje dotknutému účastníkovi udeliť súhlas so zverejnením jeho osobných údajov vo verejných zoznamoch v zmysle článku 4 bodu 11 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom takýto súhlas je nevyhnutný na účely takéhoto zverejnenia. Taktiež zahŕňa akékoľvek spracúvanie neskorších údajov inými podnikmi pôsobiacimi na trhu verejne prístupných telefónnych informačných služieb a telefónnych zoznamov, ak toto spracúvanie údajov sleduje rovnaký účel. Takýto súhlas však nevyžaduje, aby v deň jeho udelenia bola dotknutá osoba nevyhnutne informovaná o totožnosti všetkých poskytovateľov telefónnych zoznamov, ktorí budú spracúvať jej osobné údaje. Ak strana, ktorá zhromažďovala údaje od účastníkov, alebo ktorákoľvek tretia osoba, ktorej sa údaje poskytli, chce používať tieto údaje na iné účely, uvedená strana alebo tretia osoba musia získať dodatočný súhlas účastníka.
  • Pokiaľ účastník žiada, aby jeho údaje už neboli uvedené v telefónnom zozname, odvolá svoj súhlas so zverejnením týchto údajov.
  • Žiadosť účastníka o odstránenie jeho osobných údajov z telefónnych zoznamov predstavuje využitie „práva na vymazanie“ v zmysle článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  • Ak sa rôzni prevádzkovatelia spoliehajú na jediný súhlas dotknutej osoby udelený na ten istý účel, na to, aby dotknutá osoba tento súhlas odvolala, postačí, aby sa obrátila na ktoréhokoľvek z prevádzkovateľov, ktorí sa na účely požadovaného odvolania opierajú o ten istý súhlas. Prevádzkovateľ, u ktorého dotknutá osoba odvolala súhlas, je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia, aby informoval o tomto odvolaní každú osobu/každý podnik, ktorá mu takéto údaje poskytla, ako aj osobu/každý podnik, ktorej on tieto údaje ďalej poskytol. Takto informovaní prevádzkovatelia následne majú povinnosť poskytnúť tieto informácie ostatným prevádzkovateľom, ktorým tieto údaje oznámili.
  • Poskytovateľ telefónnych zoznamov je podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinný zabezpečiť, aby boli prijaté primerané oparenia na informovanie prevádzkovateľov vyhľadávačov o žiadosti, ktorú mu adresoval účastník na vymazanie jeho osobných údajov.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267605&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1141599

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v anglickom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-10/cp220171en.pdf

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic