Spoločný dozorný orgán pre EUROPOL

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Spoločný dozorný orgán pre Europol alebo JSB Europol (z angl. Joint Supervisory Body of Europol) bol zriadený z dôvodu dozoru nad spracovávaním osobných údajov Europolom podľa čl. 34 Rozhodnutia Rady č. 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu. Dozorný orgán je zložený najviac z dvoch členov alebo ich zástupcov každého národného orgánu zodpovedného za dodržiavanie ochrany osobných údajov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu. Každá delegácia má jeden hlas.


Europol je organizáciou na presadzovanie práva s pôsobnosťou v rámci celej EÚ, ktorej cieľom je poskytovať pomoc členským štátom pri predchádzaní organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a iným závažným formám trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov a v boji proti takýmto činnostiam. Europol spravuje veľké množstvo citlivých informácií o dotknutých osobách a je dôležité, aby pri používaní týchto informácií zohľadňoval práva dotknutých osôb.


Poštová adresa je:
Secretariat of the Joint Supervisory Body of Europol
Rue de la Loi 175
Bureau: 0070FL59
B-1048 Brussels
Belgium


Viac informácií nájdete na internetovej stránke JSB Europol.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky