Cezhraničné spracúvanie

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Podľa čl. 1 ods. 3 nariadenia (§ 4 zákona č. 18/2018  Z.z.) voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.


Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie nebol obmedzený ani zakázaný z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
Podľa čl. 4 ods. 23 nariadenia „cezhraničné spracúvanie“ je buď:

    a) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo

    b) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte.

 

Cezhraničné spracúvanie sa uskutočňuje medzi

 

   - členskými štátmi Európskej únie


    • Belgicko
    • Bulharsko
    • Cyprus
    • Česká republika
    • Dánsko
    • Estónsko
    • Fínsko
    • Francúzsko
    • Grécko
    • Holandsko
    • Chorvátsko
    • Írsko
    • Litva
    • Lotyšsko
    • Luxembursko
    • Maďarská republika
    • Malta
    • Nemecko
    • Poľsko
    • Portugalsko
    • Rakúsko
    • Rumunsko
    • Slovensko
    • Slovinsko
    • Spojené kráľovstvo
    • Španielsko
    • Švédsko
    • Taliansko


    - ako aj v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru


    • Nórsko
    • Island
    • Lichtenštajnsko.

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky