4. výročie uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky si uvedomuje, že rozprava o ochrane osobných údajov a súkromí je globálnou diskusiou, ktorá je stále veľmi živá, čo nás nesmierne teší.

 

V posledných dvoch rokov pandémie sme si prešli turbulentným obdobím, ktoré dôsledne preverilo ochranu osobných údajov, čo bolo spôsobené aj tým, že pandémia posunula štandardné pracovné a súkromné prostredie vo veľkej miere do online prostredia. Ochrana osobných údajov a súkromia spolu so všetkými základnými právami bola v kontexte pandémie veľmi citlivo vnímaná občanmi, ktorí sa museli prispôsobiť aj digitalizácii našich životov. Stále platí, že pre zachovanie práv jednotlivca v digitálnej dobe, ktorú žijeme, potrebujeme jasné pravidlá pokrývajúce všetky situácie a fungujúci systém ich vymáhania. Všeobecné nariadenie o ochrane  údajov od začiatku jeho uplatňovania poukazuje na význam a dôležitosť ochrany osobných údajov fyzických osôb.

 

V mene úradu by sme radi poukázali na našu webovú stránku, ktorá je hlavným komunikačným kanálom a ktorú by nemala verejnosť opomínať. Na webovej stránke úradu môžete nájsť okrem iného aj aktualizované odpovede na Vaše najčastejšie otázky v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Nenahraditeľná je aj európska oblasť, ktorej sa úrad intenzívne venuje. Ako člen Európskeho výboru pre ochranu údajov (ďalej aj „EDPB“), sa aj náš úrad podieľa na jeho práci. EDPB za posledné štyri roky investoval veľa energie do výkladových stanovísk v súvislosti s konzistentným uplatňovaním ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Schválil a prijal počas svojej pôsobnosti mnoho usmernení a odporúčaní, ktoré sú preložené do slovenského jazyka a dostupné na webovej stránke úradu.

Úrad pravidelne informuje o zaujímavých iniciatívach EDPB ako sú verejné konzultácie alebo stretnutia zainteresovaných strán k dokumentom EDPB.

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k návrhom usmernení alebo odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov.

Tiež spomenieme veľmi nápomocnú aplikáciu s názvom GDPR in Your Pocket,  ktorú vytvoril Bulharský dozorný orgán v spolupráci s inými subjektami, s cieľom predstaviť všeobecné nariadenie o ochrane údajov občanom, malým a stredným podnikom jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Súčasne poskytuje praktické vedomosti a rady ohľadom práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov, ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Zároveň prostredníctvom noviniek na webovej stránke úrad informuje o judikatúre súdneho dvora v oblasti ochrany osobných údajov.

Úrad sa tiež zapojil s ďalšími dozornými orgánmi do prvej koordinovanej akcie EDPB, konkrétne do spoločného mapovania cloudových služieb orgánmi verejnej moci.

Zároveň si môžete pozrieť čo si pripravilo EDPB k dnešnému výročiu na svojich sociálnych sieťach.

 

V nasledujúcich rokoch bude rozhodujúce pevne začleniť všeobecné nariadenie o ochrane údajov a európske orgány na ochranu údajov do celkovej regulačnej architektúry v EÚ, ktorá sa vytvára pre digitálny trh. Globálne výzvy, ktorým dnes čelíme, siahajú od digitálnej predvolebnej kampane naprieč umelou inteligenciou, autonómnych vozidiel, dronov cez prostredie digitálneho priestoru.

 

Na záver Vám odporúčame pravidelne navštevovať webovú stránku úradu, kde vždy nájdete novinky z činností úradu, usmernenia a iné dokumenty z oblasti ochrany osobných údajov tak na národnej úrovni ako aj na európskej úrovni.  

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky