Aké mám práva pri policajných informačných systémoch?

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Osobitná právna úprava práv dotknutých osôb sa uplatňuje vo vzťahu k policajným informačným systémom a Schengenskému informačnému systému (ďalej len „SIS") prevádzkovaným podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o policajnom zbore").  


Prevádzkovateľom týchto informačných systémov je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.


Práva dotknutých osôb v policajných informačných systémoch upravuje zákon o policajnom zbore v § 69c, podľa ktorého je prevádzkovateľ povinný postupovať pri poskytovaní informácií o osobných údajoch, ich oprave alebo likvidácii. Dotknutá osoba je oprávnená prevádzkovateľa požiadať:

  • poskytnutie informácie, aké osobné údaje Policajný zbor spracúva o jeho osobe,
  • o poskytnutie informácie, aké osobné údaje a komu boli poskytnuté alebo sprístupnené,
  • o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov, likvidáciu nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov alebo o blokovanie osobných údajov o jeho osobe;
  • ak sa osobné údaje spracúvajú podľa osobitného predpisu, o poskytnutie informácie týkajúcej sa ich pôvodu a účelu spracúvania.

Písomnú žiadosť týkajúcu sa uplatnenia práv v zmysle uvedeného ustanovenia je dotknutá osoba povinná adresovať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako prevádzkovateľovi na adresu:


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava


V prípade SIS, o právach dotknutých osôb pojednávajú ustanovenia článkov 108 a 109 Schengenského Dohovoru. V súlade s národnou legislatívou, aj v tomto prípade je dotknutá osoba povinná adresovať svoju žiadosť taktiež priamo prevádzkovateľovi na adresu:


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce
Národná ústredňa SIRENE
Pribinova 2
812 72 Bratislava

 

Súvisiace odkazy:
MV SR - Práva dotknutých osôb
MV SR - Politika ochrany súkromia

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky