Ako si podať žiadosť na ochranu svojich osobných údajov?

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Ako si podať žiadosť, ktorou si uplatním svoje práva?
Žiadosť, ktorou si dotknutá osoba uplatní svoje práva, je potrebné adresovať priamo prevádzkovateľovi alebo jeho sprostredkovateľovi, pokiaľ ho má.


Žiadosť sa podáva:
    a) písomne alebo
    b) osobne ústnou formou do zápisnice, ktorú prevádzkovateľ spíše.  Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto si právo uplatňuje, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby. Kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.


Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom je potrebné doručiť aj písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania.

Ak bola žiadosť doručená sprostredkovateľovi alebo sa zápisnica vyhotovuje u sprostredkovateľa, tento je povinný žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.


Ak dotknutej osobe chýba spôsobilosť na právne úkony?
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, žiadosť môže podať jej zákonný zástupca.


Ak dotknutá osoba nežije?
Ak dotknutá osoba nežije, žiadosť môže uplatniť blízka osoba (pozri § 116 Občianskeho zákonníka).

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky