Činnosti úradu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Pôsobnosť a kompetencie podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Úrad vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Úrad je vecne príslušný na výkon dozoru nad spracúvaním osobných údajov, ak

 • sa jedná o osobné údaje fyzickej osoby (nie právnickej osoby) a
 • osobné údaje sú systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Pôsobnosť nie je ohraničená územím Slovenskej republiky. Úrad vykonáva dozor aj nad prevádzkovateľmi, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt na území

 • Slovenskej republiky, ale sú umiestnení v zahraničí na mieste, kde sa uplatňuje právny poriadok Slovenskej republiky prednostne na základe medzinárodného práva verejného, alebo
 • členského štátu Európskej únie, ak na účely spracúvania osobných údajov využívajú úplne alebo čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky umiestnené na území Slovenskej republiky.

Plnenie vyššie uvedených úloh úradu na úseku ochrany osobných údajov sa nevzťahuje na prípady, keď

 • osobné údaje spracúvajú spravodajské služby a Národný bezpečnostný úrad,
 • ide o spory týkajúce sa zmluvných alebo predzmluvných vzťahov prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov a dotknutých osôb alebo iných fyzických a právnických osôb, na ktorých prejednanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov, alebo
 • ide o spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v rámci výlučne osobných alebo domácich činností alebo získanie osobných údajov bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme.

 

Pôsobnosť úradu podľa zákona o ochrane osobných údajov pozostáva:

 

Všeobecné úlohy úradu

 • priebežne sleduje stav ochrany osobných údajov, plnenie oznamovacej povinnosti, osobitnú registráciu informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch
 • zabezpečuje zverejnenie oznámení a zverejnenie stavu osobitnej registrácie
 • vedie register zodpovedných osôb
 • poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov
 • vykonáva skúšky zodpovedných osôb a vydáva potvrdenia o ich absolvovaní
 • predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov najmenej raz za dva roky; správu o stave ochrany osobných údajov zverejňuje úrad na svojom webovom sídle

Legislatívno-právna činnosť

 • v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy
 • podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov
 • vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov
 • odporúča prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch; na tento účel v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva odporúčania pre prevádzkovateľov
 • v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva záväzné stanoviská
 • metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov
 • pri zistení, že zákon, iný všeobecne záväzný právny predpis alebo prevádzkovateľom vydaný vnútorný predpis porušuje základné práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov podáva podnet na zmenu alebo zrušenie orgánu, ktorý tento predpis prijal

Kontrolná činnosť

 • vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov
 • prijíma návrhy a podnety týkajúce sa podozrenia z porušovania povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov alebo koná z vlastnej iniciatívy
 • vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch
 • pri podozrení z porušenia povinností uložených týmto zákonom môže predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Rozhodovacia činnosť

 • na odstránenie zistených nedostatkov rozhodnutím ukladá opatrenia na nápravu
 • ukladá sankcie pri zistení porušenia povinností uvedených v tomto zákone
 • umožňuje splnenie oznamovacej povinnosti a vykonáva osobitnú registráciu informačných systémov
 • vydáva súhlas na prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany
 • na účely cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany schvaľuje záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa

Činnosť úradu vo vzťahu k zahraničiu

 • plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii v oblasti ochrany osobných údajov
 • prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Európskej komisie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov
 • spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s obdobnými orgánmi dozoru v zahraničí

 


VZOR služobného preukazu úradu.

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky