COLNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (CIS)

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
  • je informačný systém, ktorý centralizuje colné informácie, čo umožňuje účinnejšie odhaľovanie a stíhanie porušovania colných a poľnohospodárskych záležitostí

  • s CIS môžu vnútroštátne colné správy vymieňať informácie o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi a žiadosti o intervenciu

  • cieľom CIS je predchádzať, vyšetrovať a trestne stíhať závažné porušenia vnútroštátnych právnych predpisov tým, že vytvára postupy spolupráce a dohľadu colných správ členských štátov účinnejšie

  • funguje v dvoch samostatných databázach: jedna sa týka činností prijatých Európskym spoločenstvom a druhá sa týka medzivládnych akcií

  • Rozhodnutím Rady 2009/917 SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely, (dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0917&from=SK), ktorým sa nahrádza dohovor CIS, sa zriaďuje spoločný dozorný orgán pre colné správy, ktorý sa skladá z dvoch zástupcov orgánov na ochranu údajov každého členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru

  • že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) by mal na účely riešenia otázok týkajúcich sa CIS zvolať stretnutie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu aspoň raz ročne - na tieto účely bola zriadená koordinačná skupina pre dohľad nad colným informačným systémom (CIS SCG)

  • keďže úlohy colnej správy JSA a CIS SCG sú navzájom prepojené, obe skupiny koordinujú aj spoločné aktivity na zabezpečenie konzistentného prístupu

  • jednotlivci, ktorých osobné údaje sú zhromažďované, držané alebo inak spracované ako súčasť CIS, majú nárok na práva na ochranu údajov týkajúce sa takýchto údajov, a to najmä právo na prístup, opravu nepresných údajov a tiež právo na vymazanie neoprávnene uložených údajov - tieto práva sa poskytujú tak, ako je stanovené v právnom rámci, ktorým sa zriaďuje takýto systém, a môžu sa vykonávať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky