Deň ochrany osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

28.január

 

 

Ochrana osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou práva na rešpektovanie súkromia patriaceho medzi základné práva a slobody fyzických osôb garantované Ústavou Slovenskej republiky, podľa ktorej „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života." a „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe." Uvedené ústavné práva boli z hľadiska ochrany osobných údajov v podmienkach Slovenskej republiky zakotvené do zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je chrániť práva každého, o kom sa osobné údaje spracúvajú.

 

 

 

 

Osobnými údajmi vo všeobecnosti možno vnímať všetky tie údaje, informácie a charakteristické znaky, ktoré sú spôsobilé identifikovať človeka. Vzhľadom na existenciu osobných údajov v istom čase na rôznych miestach, v rozličných formách a podobách vo viacerých informačných systémoch a vzhľadom na neustále prítomnú možnosť ich prepojenia prostredníctvom rôznych postupov môžu mať zhromaždené osobné údaje o fyzických osobách širokospektrálnu vypovedaciu schopnosť. Identitu človeka tak možno vnímať ako hodnotu, ktorá nás po celý život sprevádza na každom kroku, či už v súkromnom alebo pracovnom živote, vo vzťahu k orgánom verejnej správy alebo tretiemu sektoru.

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov je vždy aktuálnou a zaujímavou témou, ktorej patrí vysoký stupeň právnej ochrany, nielen na národnej ale aj medzinárodnej úrovni. Preto si aj v tomto roku pripomíname výročie podpísania Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Dohovor bol podpísaný dňa 28. januára 1981 v Štrasburgu. A práve tento deň bol za podpory Európskej Komisie Radou Európy vyhlásený za

 

 

 

 

Deň ochrany osobných údajov

 

 

 

 

Vychádzajúc z preambuly Dohovoru č. 108 Členské štáty Rady Európy:

 

 

 

 

„Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi, ktorá by sa zakladala najmä na rešpektovaní vlády zákona, ako aj ľudských práv a základných slobôd;

 

 

 

 

Majúc na zreteli, že je žiaduce rozšíriť záruky práv a základných slobôd pre každého, najmä práva na rešpektovanie súkromia vzhľadom na zvyšujúci sa cezhraničný tok osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania;

 

 

 

 

Opätovne akcentujúc svoju angažovanosť za slobodu informácií bez ohľadu na hranice;

 

 

 

 

Uvedomujúc si, že je nevyhnutné uviesť do súladu základné hodnoty, predstavované rešpektovaním súkromia a voľným tokom informácií medzi ľuďmi; sa dohodli na tom, že

 

 

 

 

účelom Dohovoru bude zabezpečiť pre každého jednotlivca na území každej strany Dohovoru rešpektovanie jeho práv a základných slobôd, najmä práva na súkromie pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov o ňom, a to bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu."

 

 

 

 

Dohovor Rady Európy č. 108 otvorený na podpis v roku 1981 bol zatiaľ podpísaný a ratifikovaný 44 štátmi a Dodatkový Protokol k Dohovoru 108 otvorený na podpis v roku 2001 bol doposiaľ podpísaný a ratifikovaný 33 štátmi.

 

 

 

 

Počínajúc rokom 2007 bude toto výročie v dňoch okolo 28. januára pripomínané aktivitami príslušných orgánov na ochranu osobných údajov členských štátov, medzi ktoré sa zaraďuje aj náš úrad.

 

 

 

 

Cieľom týchto aktivít bude prehĺbiť povedomie občanov o ich právach v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov, ako aj o existujúcich možnostiach ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným zhromažďovaním alebo inými druhmi ich nezákonného spracúvania. Je našou snahou dať verejnosti jasný signál, že stojí za to dbať na dostatočné záruky bezpečného spracúvania osobných údajov akéhokoľvek druhu, a že sú súčasťou ich osobnej, i keď nefyzickej integrity.

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov je mladou ale dynamicky rozvíjajúcou sa oblasťou, a to najmä v dôsledku neustále napredujúcich spoločenských zmien, rýchleho vývoja informačných technológií a snáh o spriehľadnenie takmer každého pohybu jednotlivca. Tempo rozvoja s ním neodvratne spojené riziká zlyhania aj tých najrafinovanejších technológií nás spoločne nútia uvažovať o tom, ako predísť možným únikom informácií alebo ich síce zákonnému, ale netransparentnému, resp. z hľadiska verejného záujmu nedostatočne odôvodnenému spracúvaniu a ako zamedziť z toho plynúcim zásahom do súkromia. Potenciálne riziká zneužitia osobných údajov pramenia v podstate ľudského myslenia a jeho schopnosti kombinovať, kalkulovať a využívať skutočnosti na pragmatické ciele i bez súhlasu dotknutých osôb. Preto musia byť potlačené už v zárodku.

 

 

 

 

Nato sme tu my, úrad ako orgán vykonávajúci dozor nad ochranou pri spracúvaní Vašich osobných údajov, ale i vy občania, ktorých záujem a snaha o zachovanie svojho súkromia napomáha pri napredovaní tejto problematiky a činnosti úradu.

 

 

 

 

Je aj v našom záujme poskytnúť Vám čo najväčšie množstvo potrebných informácií a priebežne aktualizovať naše webové sídlo. Zvyšujúca tendencia jeho návštevnosti, za ktorú sme Vám vďační, tak prispieva k podstatnému skvalitneniu vzájomnej komunikácie a skvalitneniu stavu ochrany osobných údajov v Slovenskej republike.

 

 

 

 

Veríme, že spoločnou snahou sa nám podarí dospieť do štádia, kedy všeobecne uznávané hodnoty ľudských práv jednotlivca, medzi ktoré patrí i ochrana osobných údajov, získajú vo všetkých spoločenských oblastiach uspokojivý priestor na svoju realizáciu a ľudská osobnosť sa bude môcť harmonicky a nerušene formovať a zdokonaľovať, samozrejme bez zbytočných zásahov do práv a slobôd každého z nás.

 

 

 

 

 

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky