Deň ochrany osobných údajov 2019, workshop úradu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

V pondelok, 28. januára, sme si pripomenuli Deň ochrany osobných údajov, ktorým sa každoročne pripomína podpísanie Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ďalej len „Dohovor“) z 28. januára 1981. Toho času ide o stále o jediný medzinárodný dohovor týkajúci sa ochrany a spracúvania osobných údajov jednotlivcov; tento dohovor doteraz ratifikovalo 51 štátov. Podľa tohto dohovoru sú strany povinné prijať v ich vnútroštátnych právnych predpisoch nevyhnutné kroky na uplatňovanie zásad, ktoré stanovuje na zabezpečenie rešpektovania základných ľudských práv všetkých jednotlivcov na ich území, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov. Zásady sa týkajú najmä spravodlivého a zákonného zhromažďovania a automatického spracúvania údajov, skladovania na určené legitímne účely a nie na účely, ktoré sú nezlučiteľné s týmito účelmi, ani sa nebudú uchovávať dlhšie, ako je

potrebné. Týkajú sa aj kvality údajov, najmä to, že musia byť primerané, relevantné a nie nadbytočné (proporcionalita); ich presnosť; dôvernosť citlivých údajov; informácie dotknutej osoby; a jeho právo na prístup a nápravu. Dohovor zabezpečuje voľný tok osobných údajov medzi zmluvnými štátmi Dohovoru. Tento voľný tok nesmie byť z dôvodov ochrany osobných údajov prekážkou, pokiaľ sa strany nedotknú tohto ustanovenia, čo môžu urobiť v dvoch špecifických prípadoch: ak ochrana osobných údajov v druhej krajine nie je "ekvivalentná", alebo ak sú údaje prenesené do tretieho štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou dohovoru.

Úrad pri príležitosti tohto významného medzníka usporiadal interaktívny workshop, ktorým sa rozhodol prezentovať širokej verejnosti názory na niektoré top témy z oblasti ochrany osobných údajov, s ktorými sa stretáva často aj prostredníctvom otázok verejnosti. Cieľom workshopu bolo prezentovať a priblížiť názory úradu verejnosti a spoločne s ňou diskutovať o otázkach z daných tém, prípadne sa spýtať, čo ich zaujíma. Všetky štyri prezentované témy, Ochrana osobných údajov v školách, Spracúvanie osobných údajov v malých a stredných podnikoch, Kamerové systémy aj Konanie o ochrane osobných údajov sa stretli s veľkým ohlasom verejnosti a za každým blokom nasledovalo množstvo otázok. Boli sme veľmi potešení hojnou účasťou, prednášková sála Hotela Bratislava bola zaplnená do posledného miesta, niektorým účastníkom sa miesto na sedenie neušlo, no napriek tomu zostali.  Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí prišli a využili naše pozvanie, veríme, že sa uvidíme aj budúci rok, možno aj skôr.

 

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky