Dozorná koordinačná skupina pre EURODAC

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov (EURODAC – z angl. European Automated Fingerprint Identification System) bol zriadený Nariadením Rady (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru. Toto nariadenie bolo v roku 2013 nahradené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie). Nariadenie č. 2725/2000 a nariadenie č. 407/2002 sa rušia s účinnosťou od 20. júla 2015.


Účelom systému EURODAC je pomáhať pri určovaní, ktorý členský štát je podľa Dublinského dohovoru zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom z členských štátov Európskeho spoločenstva a inak uľahčovať uplatňovanie tohto dohovoru. Dublinský dohovor bol nahradený nariadením Rady (ES) č 343/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v niektorom z členských štátov štátnym príslušníkom tretej krajiny.

Eurodac sa skladá z:

  • centrálnej jednotky vybavenej počítačovým systémom na rozpoznávanie odtlačkov prstov zriadeného v rámci Európskej komisie;
  • centrálnej počítačovej databázy, v ktorej sú údaje uvedené v nariadení Eurodac pre potreby porovnávania údajov o odtlačkoch prstov žiadateľov o azyl a cudzincov, ktorí sú zadržaných v súvislosti s nezákonným prekročením vonkajšej hranice a cudzincov nelegálne zdržiava na území členského štátu;
  • prostriedkov pre prenos údajov medzi členskými štátmi a centrálnou databázou.

Poštová adresa je:

Secretariat of the EURODAC European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium


Viac informácií nájdete na stránkach Európskej komisie alebo na stránkach Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky