EURODAC

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 • z angl. European Automated Fingerprint Identification System = automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov
 • zriadený Nariadením Rady (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R2725...)
 • v roku 2013 bolo vyššie uvedené nariadenie nahradené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie) (dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0603...)
 • účelom systému EURODAC je pomáhať pri určovaní, ktorý členský štát je podľa Dublinského dohovoru zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom z členských štátov Európskeho spoločenstva a inak uľahčovať uplatňovanie tohto dohovoru (Dublinský dohovor bol nahradený nariadením Rady (ES) č 343/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v niektorom z členských štátov štátnym príslušníkom tretej krajiny)
 • vytvára databázu EÚ s odtlačkami prstov
 • keď niekto požiada o azyl, bez ohľadu na to, kde sa nachádza v EÚ, odtlačky prstov sa odošlú do centrálneho systému EURODAC
 • od svojho založenia v roku 2003 sa EURODAC ukázal ako veľmi dôležitý nástroj poskytujúci dôkazy o porovnávaní odtlačkov prstov, ktoré pomáhajú pri určovaní členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v EÚ
 • stanovuje časové limity prenosu údajov o odtlačkoch prstov, čo skracuje čas, ktorý uplynie medzi odberom a zasielaním odtlačkov prstov do centrálnej jednotky EURODAC
 • zabezpečuje tiež úplnú zlučiteľnosť s právnymi predpismi v oblasti azylu a lepšie rieši požiadavky na ochranu údajov
 • žiadatelia o azyl a migranti v zadržaný v súvislosti s nelegálnym prekračovaním hraníc - okrem detí pod hranicou vo veku 14 rokov - musia poskytnúť svoje odtlačky prstov
 • umožňuje orgánom členských štátov činným v trestnom konaní a Europolu porovnávať odtlačky prstov súvisiace s vyšetrovaním trestných činov s tými, ktoré sú obsiahnuté v systéme EURODAC, len na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania závažných trestných činov a terorizmu a za prísne kontrolovaných okolností a osobitných záruk; a to najmä zahrnutím požiadavky skontrolovať najskôr všetky dostupné databázy trestných záznamov a obmedziť vyhľadávanie len na najzávažnejšie trestné činy, ako sú vraždy a terorizmus
 • databáza je dostupná všetkým členským krajinám Európskej únie, Švajčiarsku, Nórsku a Islandu
 • Eurodac sa skladá z:
 • centrálnej jednotky vybavenej počítačovým systémom na rozpoznávanie odtlačkov prstov zriadeného v rámci Európskej komisie;
 • centrálnej počítačovej databázy, v ktorej sú údaje uvedené v nariadení Eurodac pre potreby porovnávania údajov o odtlačkoch prstov žiadateľov o azyl a cudzincov, ktorí sú zadržaných v súvislosti s nezákonným prekročením vonkajšej hranice a cudzincov nelegálne zdržiava na území členského štátu;
 • prostriedkov pre prenos údajov medzi členskými štátmi a centrálnou databázou.


Poštová adresa:
Secretariat of the EURODAC European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium
e-mail: eurodac@edps.europa.eu

 

 

 

 

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky