EUROPOL

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Európsky policajný úrad (Europol) je agentúra EÚ na presadzovanie práva, ktorej úlohou je pomôcť Európe zaistiť bezpečnosť tým, že pomáha orgánom činným v trestnom konaní v členských štátoch EÚ. S centrálou v Haagu v Holandsku podporuje 28 členských štátov EÚ v boji proti terorizmu, počítačovej kriminalite a iným závažným a organizovaným formám trestnej činnosti. Spolupracuje aj s mnohými partnerskými štátmi a medzinárodnými organizáciami mimo EÚ.

Využívajúc svoju ústrednú pozíciu v európskej bezpečnostnej architektúre ponúka Europol jedinečnú škálu služieb:

  • podpora operácií presadzovania práva na mieste

  • stredisko informácií o trestných činnostiach

  • centrum expertízy v oblasti presadzovania práva.

Europol zamestnáva približne 100 kriminálnych analytikov, ktorí patria medzi najlepšie vyškolených v Európe. To mu dáva jednu z najväčších koncentrácií analytickej schopnosti v EÚ. Analytici používajú najnovšie nástroje na podporu denných vyšetrovaní národných agentúr.

S cieľom poskytnúť národným partnerom hlbší pohľad na trestné problémy, s ktorými sa stretávajú, Europol vydáva pravidelné dlhodobé analýzy trestnej činnosti a terorizmu.


 

Štruktúra

Na čele Europolu stojí riaditeľ, ktorý je právnym zástupcom Europolu a vymenovaný Radou EÚ.

Riadiaca rada Europolu poskytuje strategické usmernenia a dohliada na plnenie úloh Europolu. Zahŕňa jedného vysokého predstaviteľa z každej krajiny EÚ a Európskej komisie.

Každá krajina má národnú jednotku Europolu, ktorá je styčným orgánom medzi Europolom a inými národnými agentúrami.


 

Režim ochrany údajov     

Uznávajúc dôležitosť jasných právnych predpisov v oblasti ochrany údajov, Európska únia zaviedla silný právny rámec prispôsobený na ochranu základných práv svojich občanov. Hlavným nástrojom na ochranu údajov v tomto rámci je smernica 95/46 / ES , ktorá stanovuje základné pravidlá spracovania a pohybu osobných údajov (od 25, mája 2018 to bude GDPR).

Avšak rovnako ako všeobecný význam používania spoľahlivých ochranných opatrení na ochranu údajov je nespochybniteľný, nemožno pochybovať o tom, že účinná policajná práca si vyžaduje špičkovú inteligenciu. Legislatívnou výzvou v oblasti presadzovania práva je teda vytvoriť právny rámec, ktorý by vyvážil základné záujmy slobody a bezpečnosti.

V prípade Europolu bolo od začiatku jasné, že by sa musel vytvoriť súbor pravidiel na mieru, ktorý by mohol účinne zohľadňovať prevádzkové potreby Europolu, ako aj právo jednotlivca na účinnú ochranu údajov. V reakcii na túto výzvu boli vytvorené komplexné špecializované právne predpisy na ochranu údajov. Europol má jeden z najsilnejších a najsilnejších rámcov na ochranu údajov vo svete presadzovania práva. Hlavnými právnymi predpismi, ktoré sú platné na dosiahnutie tohto vyrovnávacieho aktu, je Rozhodnutie Rady zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (2009/371/SVV) (dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0371&from=SK). Týmto rozhodnutím uznali členské štáty potrebu poskytnúť Europolu osobitné a prispôsobené pravidlá ochrany údajov. Na zdôraznenie tohto bodu zákonodarca zdôraznil, že "osobitné ustanovenia o ochrane osobných údajov" sú nevyhnutné "z dôvodu osobitnej povahy, funkcií a kompetencií Europolu". V dôsledku toho rozhodnutie rady odráža rovnaké hodnoty ako smernica 95 / 46 / ES, obsahuje podrobné a špecifické ustanovenia špecifické pre Europol.
 

Poštová adresa:

Europol
P.O. Box 908 50
2509 LW The Hague
The Netherlands

Web stránka: https://www.europol.europa.eu/


 

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky