Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov alebo EDPS (z angl. European Data Protection Supervisor) vznikol na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Úlohou EDPS je zabezpečovať dodržiavanie základných práv ochrany osobných údajov orgánmi a inštitúciami Európskej únie. EDPS je vymenovaný po vzájomnej dohode Európskeho parlamentu a Rady na obdobie piatich rokov. Jeho mandát môže byť predĺžený. EDPS koná v úplnej nezávislosti pri výkone svojich služobných povinností a zdržia sa akéhokoľvek konania nezlučiteľného so jeho služobnými povinnosťami. Počas svojho funkčného obdobia nemôže vykonávať žiadne iné platené alebo neplatené zamestnanie. Jeho hlavnými úlohami sú hlavne dohľad nad spracovaním osobných údajov európskymi inštitúciami a dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov, upozorňuje Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu na návrhy novej legislatívy alebo ďalších problémoch, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov a spolupracuje s inými orgánmi na ochranu osobných údajov pri zabezpečovaní jednotného postupu.

 

Poštová adresa je:

European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium

 

Viac informácií o EDPS môžete nájsť na internetových stránkach tejto inštitúcie.

Kategória: