EURÓPSKY VÝBOR PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (ang. European Data Protection Board, skratka EDPB) je nezávislý orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, ktorý prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov v celej Európskej únii, a podporuje spoluprácu medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov EÚ. Vznikol podľa čl. 68 GDPR a je nástupcom Pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29, známej pod skratkou WP29.

EDBP zastupuje jeho predseda. Pozostáva z vedúceho predstaviteľa jedného dozorného orgánu každého členského štátu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), alebo ich zástupcov. Európska komisia má právo zúčastňovať sa na činnosti a zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva.


Úlohy a povinnosti

  • poskytovať všeobecné usmernenia (vrátane usmernení, odporúčaní a najlepších postupov) na objasnenie GDPR,
  • poskytovať poradenstvo Európskej komisii v akejkoľvek veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov a nových navrhovaných právnych predpisov v Európskej únii,
  • prijímať zistenia o konzistentnosti v cezhraničných prípadoch týkajúcich sa ochrany údajov a
  • podporovať spoluprácu a účinnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi.

EDPB vypracúva aj výročnú správu o svojich činnostiach, ktorá sa uverejňuje a zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

 
Kontaktné údaje
Webová stránka: https://edpb.europa.eu/edpb_sk
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
E-mail: edpb@edpb.europa.eu
 

 

...

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky