Formulácia súťažných podmienok a súhlasov na spracúvanie osobných údajov v súťažiach

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sleduje stav a spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Vo viacerých prípadoch Úrad na ochranu osobných údajov zistil, že prevádzkovatelia, prípadne spoločnosti vyhlasujúce spotrebiteľské súťaže, konajú v rozpore s platnou legislatívou a častokrát vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, prípadne v súťažných podmienkach uvádzajú zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý je však už viac ako dva a pol roka neúčinný.

 

Taktiež súhlasy so spracúvaním osobných údajov súťažiacich sú formulované tak, že sa súhlas súťažiaceho získava na viacero účelov naraz, čo je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov. V rozpore so zákonom konajú prevádzkovatelia aj vtedy, keď v súhlase na spracúvanie osobných údajov uvádzajú skutočnosť, že súťažiaci im poskytujú súhlas na dobu neurčitú. Čas spracúvania v súlade so zákonom má byť konkrétne špecifikovaný, minimálne limitovaný účelom spracúvania osobných údajov (napríklad po dobu trvania súťaže a následne po dobu 5 rokov a pod.).

 

Úrad na ochranu osobných údajov preto na tieto nedostatky jednotlivé spoločnosti a prevádzkovateľov spotrebiteľských súťaží upozorňuje a poukazuje na účinný a platný zákon o ochrane osobných údajov - zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.; (zákon v konsolidovanom znení je zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 136/2014 Z. z.).

 

V tejto súvislosti Úrad na ochranu osobných údajov dáva do pozornosti aj Metodické usmernenie úradu č. 1/2015, ktoré je zverejnené na webovom sídle Úradu na nasledujúcom odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/metodicky_pokyn_1_2015_suhlas_151211-1.pdf

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky