Informácia k zabezpečeniu dôvernosti osobných údajov uvedených na zozname voličov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s ohľadom na blížiace sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu, dňa 5. marca 2016, dáva do pozornosti dbať na ochranu osobných údajov.

 

 

V súvislosti s plnením si povinnosti podľa § 24 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne s povinnosťou voliča vlastnoručne podpísať prevzatie hlasovacieho lístka a obálky v zozname voličov bude potrebné, aby jednotliví členovia okrskových volebných komisií pri tomto úkone postupovali tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu osobných údajov o iných voličoch, ktorých osobné údaje sa nachádzajú na rovnakej strane príslušného zoznamu voličov.

 

 

Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., v zmysle ktorého je prevádzkovateľ povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

 

 

Uvedené je možné dosiahnuť napríklad preložením čistých papierov na osobné údaje iných voličov, nachádzajúce sa na zozname voličov, ktoré umožnia príslušnému voličovi vidieť iba jeho osobné údaje.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky