Judikatúra

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1969. Erich Stauder proti Ville d'Ulm - Sozialamt. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Stuttgart - Nemecko. Vec 29-69. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2003. Rechnungshof (C-465/00) proti Österreichischer Rundfunk a iní a Christa Neukomm (C-138/01) a Joseph Lauermann (C-139/01) proti Österreichischer Rundfunk. Návrhy na začatie prejudiciálneho konania Verfassungsgerichtshof (C-465/00) a Oberster Gerichtshof (C-138/01 a C-139/01) - Rakúsko. Spojené veci C-465/00, C-138/01 a C-139/01. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. novembra 2003. Trestné konanie proti Bodil Lindqvist. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Göta hovrätt - Švédsko. Vec C 101/01. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. júna 2004. Komisia Európskych spoločenstiev proti Holandskému kráľovstvu. Nesplnenie povinnosti štátom - Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia v oblasti telekomunikácií - Články 6 a 9 smernice 97/66/ES - Nutnosť presného stanovenia dôvodov v odôvodnenom stanovisku. Vec C-350/02. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 8. novembra 2007. The Bavarian Lager Co. Ltd proti Komisii Európskych spoločenstiev. Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkajúce sa konania o nesplnení povinnosti - Rozhodnutie o odmietnutí prístupu - Ochrana fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov - Nariadenie (ES) č.45/2001 - Pojem súkromia. Vec T-194/04. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. júna 2010. Európska komisia proti The Bavarian Lager Co. Ltd. Odvolanie - Prístup k dokumentom inštitúcií - Dokument týkajúci sa stretnutia v rámci konania o nesplnení povinnosti - Ochrana osobných údajov - Nariadenie (ES) č. 45/2001 - Nariadenie (ES) č. 1049/2001. Vec C-28/08 P. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 30. mája 2006. Európsky parlament proti Rade Európskej únie (C-317/04) a Komisii Európskych spoločenstiev (C-318/04). Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov - Letecká doprava - Rozhodnutie 2004/496/ES - Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými - Záznamy o cestujúcich lietadlom poskytnuté Úradu colnej správy a ochrany hraníc Spojených štátov amerických - Smernica 95/46/ES - Článok 25 - Tretie krajiny - Rozhodnutie 2004/535/ES - Primeraná úroveň ochrany. Spojené veci C-317/04 a C-318/04. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1er juin 2006. Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2002/58/ES - Elektronické komunikácie - Spracovávanie osobných údajov - Ochrana súkromia - Ochrana fyzických osôb - Neprebratie smernice v stanovenej lehote. Vec C-475/04. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. januára 2008. Productores de Música de España (Promusicae) proti Telefónica de España SAU. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid - Španielsko. Informačná spoločnosť - Povinnosti poskytovateľov služieb - Uchovávanie a zverejnenie určitých údajov o prenose dát - Povinnosť zverejnenia - Obmedzenia - Ochrana dôverného charakteru elektronických komunikácií - Zlučiteľnosť s ochranou autorských práv a s nimi súvisiacich práv - Právo na účinnú ochranu duševného vlastníctva. Vec C-275/06. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. februára 2009. Írsko proti Európskemu parlamentu a Rada Európskej únie. Žaloba o neplatnosť - Smernica 2006/24/ES - Uchovávanie údajov vzniknutých alebo spracovaných v rámci poskytovania elektronických komunikačných služieb - Voľba právneho základu. Vec C-301/06. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. decembra 2008. Heinz Huber proti Bundesrepublik Deutschland. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Nemecko. Ochrana osobných údajov - Európske občianstvo - Zásada zákazu diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti - Smernica 95/46/ES - Pojem ‚nevyhnutnosť‘ - Všeobecné spracovanie osobných údajov týkajúcich sa občanov Únie, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu - Centrálny register cudzincov. Vec C-524/06. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. decembra 2008. Tietosuojavaltuutettu proti Satakunnan Markkinapörssi Oy a Satamedia Oy. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Korkein hallinto-oikeus - Fínsko. Smernica 95/46/ES - Pôsobnosť - Spracovanie a voľný pohyb osobných daňových údajov - Ochrana fyzických osôb - Sloboda prejavu. Vec C-73/07. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. mája 2009. College van burgemeester en wethouders van Rotterdam proti M. E. E. Rijkeboer. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Raad van State - Holandsko. Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov - Smernica 95/46/ES - Ochrana súkromného života - Výmaz údajov - Právo prístupu k údajom a k informácii o príjemcoch údajov - Lehota na uplatnenie práva prístupu. Vec C-553/07. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2010. Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) a Hartmut Eifert (C-93/09) proti Land Hessen. Návrhy na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Wiesbaden - Nemecko. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov - Zverejňovanie informácií o prijímateľoch poľnohospodárskej pomoci - Platnosť právnych predpisov Únie, ktoré upravujú takéto zverejňovanie, a spôsob, akým sa má vykonávať - Charta základných práv Európskej únie - Články 7 a 8 - Smernica 95/46/ES - Výklad článkov 18 a 20. Spojené veci C-92/09 a C-93/09. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. júla 2010. Európska komisia proti Rakúskej republike. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2006/24/ES - Ochrana súkromného života -Uchovávanie údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb - Neprebratie v stanovenej lehote. Vec C-189/09. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. novembra 2009. Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2006/24/ES - Elektronické komunikácie - Ochrana súkromia - Uchovávanie údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb - Neprebratie v stanovenej lehote. Vec C-202/09. (text v slovenskom jazyku)

 

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva – prípad S. a Marper proti Spojenému kráľovstvu – spracovanie odtlačkov prstov a DNA (text v anglickom jazyku)

 

Rozsudok senátu Európskeho súdu pre Ľudské práva vo veci von Hannover proti Nemecku – právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (text v anglickom jazyku)

Kategória: