Konanie o ochrane osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Ak máte podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, môžete o tom úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

 

Návrh na začatie konania

 

Návrh na začatie konania možno podať

  • písomne,
  • osobne ústnou formou do zápisnice,
  • elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,
  • telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Návrh na začatie konania musí v zmysle § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať

  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
  • označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,
  • predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,
  • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  • kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Pre podanie návrhu na začatie konania možno využiť tento vzor návrhu.  

Úrad rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty úrad písomne informuje účastníkov konania.

 

 

Podnet

 

Pokiaľ návrh na začatie konania doručí úradu iná osoba ako navrhovateľ, návrh sa považuje za podnet a fyzická alebo právnická osoba, ktorá podnet podala, nie je účastníkom konania. Úrad ju o vyhodnotení jej podania ako podnetu bez zbytočného odkladu informuje. Úrad posúdi podnet v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak úrad podnet zo zákonných dôvodov uvedených v § 63 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov neodloží, začne konanie a vo veci rozhodne v lehote 60 dní odo dňa začatia konania.

 

 

Konanie na základe výsledkov kontroly a z vlastnej iniciatívy

 

Úrad môže začať konanie z vlastnej iniciatívy aj na základe výsledkov kontroly podľa § 60 ods. 2 v spojitosti s § 63 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov, ktorou boli zistené nedostatky alebo na základe zistenia z vlastnej činnosti úradu o podozrení z porušenia zákona o ochrane osobných údajov. V oboch prípadoch rozhodne úrad v lehote 60 dní odo dňa začatia konania. Danú lehotu na rozhodnutie možno s prihliadnutím na povahu veci primerane predĺžiť, o čom treba účastníka konania upovedomiť. 

 

 

Podávanie opravných prostriedkov

 

Riadny opravný prostriedok proti neprávoplatnému rozhodnutiu môže účastník konania podať na úrad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania spôsobom, akým možno podať návrh na začatie konania.

 

 

 

Kategória: