Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky