Nariadenie 45/2001, preskúmanie Privacy Shieldu, Usmernenie k akreditácii certifikačných subjektov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Ako Úrad už skoršie informoval, koncom mája 2018 bolo schválené nové nariadenie o spracúvaní osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva, ktoré sa začalo uplatňovať 11.12.2018. Toto nariadenie nahrádza nariadenie 45/2001 a je v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov (ďalej ako EDPS). EDPS je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb, a najmä ich práva na ochranu údajov, zo strany inštitúcií a orgánov Únie.   Znenie uvedeného nariadenia je dostupné na tomto odkaze https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN.

 

 

Dňa 18. -19 . októbra 2018 sa v Bruseli uskutočnilo druhé preskúmanie Privacy Shield Európskou komisiou (podľa smernice 95/46). Komisia sa zaviazala ku každoročnému preskúmaniu tohto systému s cieľom posúdiť, či stále zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Po prvom každoročnom preskúmaní, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017, Komisia vydala niekoľko odporúčaní na ďalšie zlepšenie praktického fungovania štítu na ochranu osobných údajov. V druhom hodnotení, ako sa uvádza v správe Európskej Komisie, sa preukázalo, že Privacy Shield predstavuje inštitút, ktorým je pri prenosoch osobných údajov z EÚ/EHP spoločnostiam v rámci Privacy Shield zabezpečená primeraná úroveň ochrany. Viac informácií v tlačovej správe Európskej komisie.

 

 

 

Na 5. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov bol schválené Usmernenie k akreditácii certifikačných subjektov podľa čl. 43 nariadenia.  Usmernenia sú dostupné zatiaľ len v anglickom jazyku. Ako Úrad už skôr informoval, vo verejnej konzultácií je k týmto usmerneniam príloha, ktorá môže pomôcť pri stanovovaní dodatočných požiadaviek v súlade s článkom 43 ods. 1 písm. b) a článkom 43 ods. 3 nariadenia.

 

Guidelines on the accreditation of certification bodies under Article 43

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky