Národná legislatíva

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Na úrovni Slovenskej republiky je ochrana osobných údajov fyzických osôb upravená:

 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Materiály, ktoré ÚOOÚ SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania sú dostupné na Portáli slov-lex.

Kategória: