Návrh nového právneho rámca

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Dňa 25. januára 2012 podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ za spravodlivosť, základné práva a občianstvo predstavila v Bruseli nový právny rámec ochrany osobných údajov, ktorého ambíciou je jednotná právna úprava tejto agendy. Tento krok predstavuje oficiálny začiatok súčasného procesu expertného skúmania a prehodnocovania predloženého návrhu nového právneho rámca, ktorého sa aktívne zúčastňuje aj úrad. Návrh novej európskej legislatívy, resp. nového právneho rámca ochrany osobných údajov predstavujú dva návrhy:

 

Ako prostriedok regulácie právnych vzťahov v oblasti ochrany osobných údajov si Európska komisia zvolila nariadenie. Takéto rozhodnutie bolo možné predpokladať, keďže práve miera voľného použitia, ktorú umožňuje stará smernica je dôvodom roztrieštenosti relevantných národných právnych úprav členských štátov. Úrad preto podporuje myšlienku a potrebu harmonizovania a ucelenia rámca umožňujúceho rovnaký výklad a rovnakú úroveň ochrany v celej EÚ. Bližšie informácie a odôvodnenie potreby prijatia nového právneho rámca ochrany osobných údajov je možné nájsť napríklad v Pracovnom dokumente útvarov Komisie o posúdení vplyvu nového právneho rámca. Kvalitné analytické hodnotenie nového právneho rámca je možné nájsť v Stanovisku pracovnej skupiny WP 29 1/2012 ako aj v stanovisku Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o reforme ochrany osobných údajov.

 

V súvislosti s predstavením predmetného návrhu nariadenia verejnosti bol Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako štátny orgán s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, určený ako štátny orgán s primárnou zodpovednosťou pri riešení a prerokúvaní jeho znenia. Návrh nariadenia si vyžaduje dôkladné preskúmanie a to nielen z pohľadu doteraz získaných poznatkov z praxe, ale aj z pohľadu odbornej či laickej verejnosti. Vaše postrehy, podnety alebo návrhy týkajúce sa návrhu nariadenia môžete zaslať úradu na adresu: nariadenie@pdp.gov.sk.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky