Nové vyhlásenia EDPB k otvoreniu hraníc a interoperabilite aplikácií na boj s ochorením COVID-19

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V súvislosti s pretrvávajúcim rizikom ochorenia Covid-19 a súčasne prebiehajúcemu uvoľňovaniu opatrení, prijal dňa 16.6.2020 Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) dve nové vyhlásenia:

 

  1. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v kontexte znovuotvorenia Schengenských hraníc

Stanovisko poukazuje na princípy ochrany osobných údajov, ktoré musí štát zohľadniť pri zavádzaní opatrení v súvislosti s otvorením hraníc, ak sa týmito opatreniami predpokladá spracúvanie osobných údajov (napr. pri požiadavke predložiť na hraniciach potvrdenie o negatívnych testoch , inštalácia aplikácie alebo iné metódy). EDPB kladie dôraz na štáty v Európskom hospodárskom priestore, aby pri otváraní hraníc prijímali jednotné, nevyhnutné a primerané opatrenia so zhodnou úrovňou ochrany osobných údajov.

Nové vyhlásenie je dostupné v anglickom jazyku tu: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-personal-data-context-reopening-borders_en

 

  1. Vyhlásenie o dopade interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov na ochranu osobných údajov

Vyhlásenie ponúka analýzu kľúčových aspektov, v kontexte vývoja európskej interoperability, medzi národnými aplikáciami na sledovanie kontaktov. Rozoberá napríklad transparentnosť, právne základy, práva dotknutých osôb, uchovávanie údajov, bezpečnosť a primeranosť údajov.

Na úvod vyhlásenie potvrdzuje, že medzi aplikáciami dochádza k výmene a k spracúvaniu pseudonimyzovaných osobných údajov a aj údajov o zdraví o osobe, ktorá bola pozitívne testovaná.

EDPB zdôrazňuje, že je na dobrovoľnom rozhodnutí dotknutej osoby, či chce zdieľať informácie o tom, či bola pozitívne testovaná s ostatnými užívateľmi aplikácií. Cieľom je, aby dotknutá osoba mala plnú moc nad svojimi osobnými údajmi. Toto vyhlásenie nadväzuje na Usmernenia  týkajúce sa lokalizačných údajov a nástrojov na sledovanie kontaktov v kontexte vypuknutia nákazy COVID-19 https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_tykajuce_sa_lokalizacnych_udajov_a_nastrojov_na_sledovanie_kontaktov_v_kontexte_vypuknutia_nakazy_covid-19.pdf

Nové vyhlásenie je dostupné v anglickom jazyku tu: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-data-protection-impact-interoperability-contact-tracing_en

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky