O SCHENGENSKO DŽANIPNASKERO SYSTEMOS

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

O SCHENGENSKO DŽANIPNASKERO SYSTEMOS (SDS)

E Europsko čačipnaskro kedržipen

Le manušengre čačipena, sar džal pal o protektiriben pal manušengre džanipen hine pal o prikeriben la Slovačiko them ki o Shengensko džanibenaskro systemos bistošaginde le čačipnaskerenca andal e EU the o SIS, save hine kere le:

 

 •  avrithovibnaha khatar o Europsko parlamentos the e Rada (ES)  andal č. 1987/2006 the 20 decembros 2016 pal o kerdžipen, bavišagos le Schengengso informačno systemoskro andal e dujto generaicia (SIS II  dureder ča „ avrithoviben) – čl. 41

 

 • avrithoviben la Radakro 2007/533/SVV andral 12 junis 2007 pal o kerdžipen the bavišagos le Schengensko džanibnaskero systemos andal e dujto generacia (dureder čak „ avrithodipen) – čl 58.
 •  

Zachudlo dženo hino sako jekh dženo, kaskre manušengre džanibenenca pes lenca keren, the andro lav o hakaj 41 andal o avrithodipen the hakaj 58 andal o avrithodipen hin ale manušej čačipen the phučel pal o Andralutno Ministerstvo  khatar e Slovaciko republika pal o phučibena khatar , save manušeskre džanibena pal lende pes keren. Paš oda so kerel le bavišagoha SIS andro  SR musaj te del le manušeske o džanipena pal ola avrithodipena save pen ačhile pal lakro phučiben ki o jekh čhon kanastar chudle o phučiben. O manuš dureder šaj lel peskro čačipen the šaj prekerel vaj šaj avriparňarel peskre manušeskre džanipena savenca pes kerel andro SIS.

Sako manuš šaj lel ki o čl. 41 ade  avrithodibnaskro čačipen:

 • šaj pes len o džanibena,
 • šaj pes den o džanibena,
 • šaj pes prekeren o namište džanibena
 • šaj pes avriparňaren o namište džanibena,
 •  šaj pes del o choľavipen avri

O čačipen ki o džanibena vakeren pal oda, kaj o čačipen pro džanibena so hine kidle, garude the khelde andro SIS, the hine kerde, ta save, paš oda andalo o hakaj 41 ods. 6 ale avrithodipnaste pes den o džanibena le manušenge so neksigeder, the sakovar nasigeder sar 60 dživesa ole dživesestar sar pes podiňas o mangavipen ki o da kaj pes te dochuden vaj the sigeder, te oda o themutno čačipen uprekerel.

O čačipen te chudel o džanibena; o manuš savo ada čačipen šaj avri lel pre ola džanibena pal oda, či hine pal leste ľikerde o džanibena andro SIS II the save; soske has avrikerede, the savo šerutno than andro europsko them ich thodžas andro SIS II.

O čačipen pro prekeripen the pro avrimakhipen hine ajse čačipen sakone manušestar, so domuken, kaj the o namište džanibena andre thode andro SIS II, save hine pal o manuš, šaj aven prekerne, vaj avri makhle 

O čačipen te podel o choľavipen savi šaj pes vičinel the o phučiben sak pes keren le manušeskre džanibnenca ko themakro šerutno than, akor , the o manuš gondoľinel, kaj leskre džanibena pes ľikeren na mištes sar hin oda irimen andro themakro kotor SIS II.

O čačipen te podel o choľavipen šaj del sako dženo, kana pes o choľavipen podel pro criss vaj pro šerutno than pal oda andre savi europejsko phuv. O choľavipen pes šak ľikerel pal o da sar pes te dochudel, te prekerel, vaj te avri makhel vaj te dochudel  o džanibena, vaj šaj džal pal o choľavipen  so mangen te počinel pale o musarde kerdžipena andre oda sar pen zairidne o manušeskre džanibena andro SIS  II, savo pes džal pal oda manuš.

Andre themakro keriben

O čačipena pal o manuša so dživen andre Slovačiko them pes ľikerel the le andrethemeskre čačibnaha :

O phučiben the mangel o phučibena, pal o na mište vaj purane manušengre džanibena, the o phučiben pal o manište ľikerede manušengre džaniena šaj pes bičavel:

 

 • dženo korkoro,
 • iršagoha, pro than:
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

Národná ústredňa SIRENE

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 • udutno irišagos, pačhande irigašoha,
 • vaj e-mailoha (sirene@minv.s).

Kaj pes šaj irinel pre dal o themakro than pre dal o protektiriben pal o manušengre phučibena:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava

Slovenská republika

 

Patrišagos the Thanestar predal o bistošagos pal o manušengre džanibena andre SR pre dal o SIS II.

 

O Than predal o bistošagos pal o manušengre džanibena (dureder ča „Than“) hin prikerdo than kaj pes predikhel so pes kerel le manušeskre džanibena maškar o andruno kotor khatar SIS II akor, te hin ukazija kaj vareko namište kerdžaš, vaj na odphendžas mištes pro phučiben.

Vaš oda, kaj o drom sar pes šaj o dženo dochudel ki o čačipena andro jekhte thema, šaj aven aver, has kerdo o bulettinos, prithodo adaj  tu.

So pes del te cirdel tele:

 1. žiadosť o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme,
 2. žiadosť o opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme,
 3. žiadosť o výmaz nezákonne spracúvaných osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme,
 4. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme.

 

Šaj dikhen the:: http://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/politika_ochrany_sukromia.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky